Haram Guna Kad Kredit Konvensional

Baru-baru ini, tokoh kewangan Islam iaitu Dr Zaharuddin Abd Rahman ada menulis satu artikel menarik mengenai Tahukah Anda? Haram Guna Kad Kredit Konvensional.

Jom kita fahamkan penjelasan Dr Zaharuddin mengenai isu ini:

Keharusan Pengunaan Kad Kredit Islam

Majlis Penasihat Syariah, Bank Negara Malaysia. Keputusan:

MPS pada mesyuarat ke-77 bertarikh 3 Julai 2008 dan mesyuarat ke-78 bertarikh 30 Julai 2008 telah memutuskan bahawa kad kredit yang berdasarkan konsep ujrah seperti yang dicadangkan adalah dibenarkan, tertakluk kepada perkara berikut:

i. Institusi kewangan Islam hendaklah memastikan ujrah yang dikenakan merupakan tukaran kepada perkhidmatan, manfaat dan keistimewaan sebenar ( non-fictitious ) yang berlandaskan Syariah;

ii. Pengenaan ujrah yang berbeza bagi jenis kad kredit yang menawarkan perkhidmatan, keistimewaan dan manfaat yang berbeza adalah harus;

iii. Pengenaan ujrah bagi perkhidmatan, manfaat dan keistimewaan yang tidak berkaitan dengan pemberian qard , penangguhan hutang dan pertukaran tunai dengan tunai pada nilai berbeza adalah dibenarkan; dan

iv. Pengenaan ujrah bagi perkhidmatan, manfaat dan keistimewaan yang berkaitan dengan pemberian qard , penangguhan hutang dan pertukaran tunai dengan tunai pada nilai berbeza adalah tidak dibenarkan. Namun demikian, caj bagi menampung kos sebenar ( nafaqah/taklufah ) pengendaliannya boleh dikenakan.

Resolusi No.108 (2/12) berkenaan “Kad Kredit”: Majlis Akademi Fiqh Islam Antarabangsa dalam Pertubuhan Persidangan Islam Sesi Ke-12 yang diadakan di Riyadh (Arab Saudi) pada 25 Jamadil Akhir hingga 1 Rejab 1421H (23-28/9/2000).

Berdasarkan Resolusi No. 63(1/7) bagi tajuk Pasaran Modal telah diputuskan penetapan penangguhan berkaitan kad kredit akan dibuat pada sesi yang akan datang.

Dan berdasarkan Resolusi No. 102/4/10 setelah diteliti kertas kajian mengenai kad kredit yang dikemukakan kepada Majlis dan setelah didengari oleh para cendekiawan dan ahli ekonomi dalam perbincangan serta berdasarkan Resolusi No. 63(1/7) yang mentakrifkan kad kredit sebagai:

Satu dokumen diberikan oleh pengeluarnya (bank) kepada seseorang individu atau entiti (pemegang kad) dengan ikatan kontrak di antara mereka yang membolehkan pemegang kad membeli barang-barang atau perkhidmatan daripada penjual yang mengiktiraf kad tanpa perlu membuat pembayaran segera kerana jaminan pembayaran yang dibuat oleh pengeluar kad. Pembayaran dibuat melalui akaun pengeluar kad (bank) di mana selepas itu caj akan dikenakan ke atas pemegang kad pada selang waktu yang ditentukan. Sebahagian pengeluar mengenakan kadar faedah (riba) pada jumlah baki yang belum dilangsaikan selepas satu tempoh tertentu dari tarikh (hutang tersebut) yang dituntut manakala sebahagian pengeluar tidak mengenakan sebarang kadar faedah.

Keputusannya adalah seperti berikut:

Pertama: Tidak dibenarkan untuk mengeluarkan kad kredit atau menggunakannya jika ia mensyaratkan pengenaan kadar faedah (riba) walaupun pemegang kad berazam untuk membayar dalam tempoh yang tidak dikenakan caj kadar faedah.

Kedua: Dibenarkan untuk mengeluarkan kad kredit jika tidak disyaratkan sebarang pengenaan caj faedah atas hutang. Keharusan aqad ini melihat kepada dua jenis pertimbangan:

A) Dibenarkan bagi pengeluar kad untuk mengambil sejumlah wang yang tertentu daripada pemegang kad ketika pengeluaran atau pembaharuan Kad atas kos sebenar (actual cost) di atas perkhidmatan yang telah disediakan kepada pemegang kad.

B) Dibenarkan pengeluar kad untuk mengambil komisen atas barang-barang atau perkhidmatan yang dibeli oleh pemegang kad dengan syarat bahawa barang-barang atau perkhidmatan itu dijual pada harga yang serupa samaada dalam bentuk tunai atau kredit.

Ketiga: Penggunaan kad kredit untuk mengeluarkan tunai adalah sebuah bentuk pinjaman (Qardh) daripada pengeluarnya. Oleh itu, transaksi seperti ini tiada larangan menurut Syara’ selagimana tidak melibatkan pembayaran caj faedah (riba). Jumlah caj tertentu yang diambil oleh pengeluar kad sebagai bayaran untuk kos perkhidmatan sebenar yang tidak berkaitan dengan jumlah pinjaman atau tempoh bayaran tidak dianggap sebagai riba. Apa-apa caj tambahan ke atas perkhidmatan sebenar adalah haram kerana ia merupakan riba yang diharamkan Syara’ seperti yang digariskan oleh Akademi Fiqh Islam Antarabangsa iaitu pada Resolusi No.13 (10/2) dan No.13 (1/3).

Keempat: Tidak dibenarkan menggunakan kad kredit untuk membeli emas, perak dan mata wang.

Kredit: FB Dr Zaharuddin Abd Rahman

Sekarang dah tahu, cepat-cepatlah bertukar ke kad kredit Islamik.

Jemput baca juga:

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

6 Tips Bersara Dengan Tenang

Ramai pekerja yang kurang cakna atau tidak tahu akan kepentingan Surat Penyelesaian Cukai (SPC) sekiranya mereka akan berhenti kerja atau bersara kelak. Sebagai pekerja yang bertanggungjawab, kita seharusnya tahu tindakan yang perlu diambil supaya amaun ganjaran dan manfaat yang akan dinikmati selepas bersara atau berhenti kerja diperoleh dengan segera dan amaun tersebut tidak dipotong untuk menjelaskan apa-apa cukai tertunggak akibat kegagalan melaporkan pendapatan terdahulu sebelum berhenti kerja.  Mungkin ramai tertanya-tanya apa yang perlu dilakukan khususnya berkaitan percukaian sekiranya ingin menamatkan perkhidmatan bersama majikan sekarang.

Justeru itu, artikel kali ini akan menjawab persoalan yang sering ditanya mengenai perkara ini. 

1. Apa yang dimaksudkan dengan Surat Penyelesaian Cukai (SPC)?

 • SPC merupakan perakuan yang dikeluarkan oleh HASiL kepada majikan berkaitan hal ehwal cukai pendapatan pekerja yang akan berhenti kerja, bersara, yang hendak meninggalkan Malaysia ataupun yang meninggal dunia.
 • Adalah menjadi tanggungjawab majikan tidak kira sama ada di sektor awam mahupun di sektor swasta, kedua-duanya bertanggungjawab di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967) bagi memaklumkan kepada HASiL dalam tempoh yang ditetapkan sekiranya berlaku penamatan perkhidmatan.

2. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh majikan sekiranya berlaku penamatan pekerjaan atas pekerja?

 • Sebagai majikan yang bertanggungjawab, mereka perlu memaklumkan kepada HASiL tidak kurang daripada tiga puluh (30) hari sebelum tarikh pemberhentian pekerja yang akan berhenti kerja, bersara atau yang akan meninggalkan Malaysia melebihi tiga (3) bulan.
 • Bagi kes pekerja yang meninggal dunia, pemakluman perlu dibuat tidak lebih tiga puluh (30) hari selepas dimaklumkan kematian pekerja berkenaan.
 • Ada tiga (3) jenis borang perlu dihantar kepada HASiL mengikut situasi pekerja iaitu:
 1. CP21 : Borang Pemberitahuan oleh Majikan Bagi Pekerja Yang Hendak Meninggalkan Malaysia;

2. CP22A : Borang Pemberitahuan Pemberhentian Kerja (Swasta);  atau

3. CP22B : Borang Pemberitahuan Pemberhentian Kerja (Agensi Kerajaan).

 • Bagi memberi kemudahan kepada majikan, HASiL telah menyediakan perkhidmatan dalam talian bagi membolehkan majikan mengemukakan Borang CP21, CP22A dan CP22B yang boleh diakses di  https://mytax.hasil.gov.my/. Pilih Perkhidmatan ezHasil seterusnya ke e-SPC.
 • Permohonan SPC akan diproses selepas semua dokumen dan maklumat lengkap diterima.
 • Selain itu, majikan perlu menahan apa-apa bahagian wang yang akan atau boleh dibayar kepada pekerja dan tidak membayar apa-apa bahagian wang tersebut tanpa kebenaran HASiL sehingga tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh borang diterima oleh HASiL.
 • Majikan juga perlu membayar semua atau sebahagian amaun wang yang ditahan kepada HASiL apabila diarahkan pada bila-bila masa dalam tempoh tersebut.
 • Walau bagaimanapun, majikan diberi pengecualian untuk tidak mengemukakan Borang Pemberitahuan Pemberhentian Kerja kepada HASiL sekiranya pendapatan seseorang pekerja tertakluk kepada Potongan Cukai Bulanan (PCB) atau jika saraan bulanan pekerja adalah di bawah amaun minimum yang layak dikenakan PCB, dengan syarat pekerja berkenaan akan terus bekerja atau tidak bersara daripada mana-mana penggajian di Malaysia.
 • Borang pemberitahuan oleh majikan bagi pekerja yang hendak meninggalkan Malaysia pula tidak perlu dikemukakan sekiranya HASiL berpuas hati bahawa seseorang pekerja tersebut dikehendaki meninggalkan Malaysia secara kerap berhubung dengan penggajian yang dilakukannya.

3. Apa kaitan SPC ini kepada pekerja-pekerja dan majikan di luar sana?

 • Tujuan SPC adalah untuk memastikan rekod percukaian pekerja berada dalam keadaan teratur.
 • Apabila permohonan SPC diterima, cawangan yang menguruskan fail akan menyemak rekod percukaian pekerja bagi tahun-tahun sebelumnya sama ada audit perlu dilakukan atau tidak. Sekiranya perlu, cawangan akan meminta dokumen tersebut daripada pihak pekerja.
 • Secara tidak langsung akan memastikan rekod percukaian pekerja berada dalam keadaan teratur.
 • Sekiranya terdapat amaun cukai yang perlu diselesaikan hasil daripada semakan, amaun tersebut perlu dibayar oleh pihak majikan kepada HASiL daripada amaun wang yang ditahan.

4. Adakah HASiL akan mengenakan apa-apa tindakan undang-undang terhadap majikan yang gagal mendapatkan SPC bagi pekerja yang terlibat?

 • Jika majikan gagal menjalankan tanggungjawab, majikan boleh disabitkan kesalahan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan.
 • Kelewatan atau kegagalan mengemukakan borang tersebut tanpa alasan yang munasabah merupakan suatu kesalahan dan sekiranya disabitkan, boleh dikenakan denda tidak kurang RM200 atau tidak lebih daripada RM20,000 atau penjara tidak melebihi enam (6) bulan atau kedua-duanya di bawah subsekyen 120(1) ACP 1967.
 • Majikan juga bertanggungjawab untuk membayar amaun penuh cukai yang kena dibayar oleh pekerjanya. Amaun kena dibayar oleh majikan merupakan suatu hutang kepada kerajaan dan boleh dituntut melalui tindakan sivil.

5. Bagaimana pula dengan tanggungjawab pekerja dalam isu SPC ini?

 • Rekod pematuhan cukai seseorang pekerja ialah komponen penting yang akan disemak oleh HASiL sebelum SPC dikeluarkan. Justeru, terdapat beberapa perkara perlu dilakukan oleh pekerja sebagai tanggungjawab mereka, iaitu:
 1. Memastikan pendapatan yang diterima berhubung dengan suatu penggajian dilaporkan dengan mengemukakan Borang Nyata Cukai sekiranya pekerja tersebut tidak memilih PCB sebagai cukai muktamad.
 2. Pekerja juga disarankan supaya menyemak rekod pematuhan cukai mereka terlebih dahulu dengan HASiL sebelum majikan mengemukakan Borang CP21, CP22A dan CP22B.

6. Setelah permohonan SPC dihantar oleh majikan, apakah tindakan yang perlu diambil oleh HASiL?

 • Permohonan SPC individu yang lengkap diterima oleh HASiL akan diproses mengikut Piagam Pelanggan kami, iaitu empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh dokumen lengkap diterima.
 • SPC individu yang telah selesai diproses akan dihantar kepada majikan dan disalinkan kepada pekerja untuk makluman serta rekod pekerja.
 • Pegawai Perhubungan Awam/ Customer Care Officer (CCO) cawangan boleh dihubungi sekiranya menghadapi masalah dalam pengeluaran SPC individu. Senarai nama Pegawai Perhubungan Awam boleh diperolehi menerusi Portal Rasmi HASiL di www.hasil.gov.my dengan klik pada tab Hubungi Kami dan seterusnya klik Panggilan. Anda perlu memilih Pegawai Perhubungan Awam untuk melihat senarai pegawai mengikut cawangan yang dikehendaki.
 • Kami amat menghargai kerjasama yang diberikan oleh majikan dan pekerja dalam permohonan SPC ini bagi membolehkan HASiL dapat memproses permohonan tersebut dengan lancar.

Di harap perkongsian artikel ini dapat menjadi panduan dan dimanfaatkan sewajarnya oleh para majikan dan pekerja di luar sana yang masih ragu-ragu mengenai perkara ini.  Semoga kelestarian hasil cukai akan dimanfaatkan bersama demi membina #KeluargaMalaysia yang lebih makmur dan sejahtera. Sebarang pertanyaan serta maklum balas boleh dimajukan kepada HASiL melalui:

a. Hasil Care Line (HCL) di talian 03-8911 1000 / 603-8911 1100 (Luar Negara);

b. HASiL Live Chat; dan

c. Borang Maklum Balas di portal rasmi LHDNM di pautan pantas https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/ms-my/

Baca juga: