Pelaburan Saham & Hukum Beberapa Bentuk Urusniaganya

Dalam pelaburan saham, banyak kriteria yang perlu dipatuhi bagi memastikan urusan jual beli saham tersebut adalah halal. Ikuti kupasan Dr. Zaharuddin Abd Rahman semasa di Shariah Investing Fair 2017. Beliau seorang tokoh kewangan Islam di Malaysia yang tidak asing lagi. Kami juga telah menyenaraikan beliau dalam Senarai Tokoh dan Pakar Kewangan Islam di Malaysia.

6 Kriteria Dunia Pelaburan Saham

Bagi memastikan sesuatu pelaburan itu halal, terdapat 6 kriteria yang perlu dipenuhi seperti berikut:

 1. Perniagaan Yang Dijalankan Halal
 2. Pengurusan dan Pentadbiran Syarikat Halal
 3. Hutang dan Pinjaman Syarikat Halal
 4. Aqad Halal
 5. Implementasi Halal
 6. Pembahagian Untung dan Rugi Halal

Persoalannya, bolehkah kita jumpa 100% yang halal seperti di atas?

Jom kita perhalusi dengan lebih mendalam setiap daripada point di atas untuk pemahaman semua pihak:

1. Perniagaan Yang Dijalankan Halal

Selain daripada syarikat tersebut tidak terlibat dalam perjudian, arak, rokok yang jelas haram; yang lebih penting adalah memastikan syarikat yang disenaraikan itu dalam kategori patuh Syariah.

Nak tahu saham syarikat mana yang patuh Syariah, boleh rujuk di laman web Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Senarai ini akan dikemas kini dua kali setahun.

Sumber: Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Sehingga 20 November 2017, 686 atau sebanyak 76% saham syarikat di Bursa Malaysia kini boleh dibeli oleh orang Islam setelah ia disahkan patuh Syariah oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

2. Pengurusan dan Pentadbiran Syarikat Halal

Untuk ini, OIC International Fiqh Academy menerima dua konsep iaitu:

 1. Legal or Artificial Personality – ia boleh berurusan seperti kapasiti manusia.
 2. Limited Liability – seseorang itu punya liabiliti kewangan TERHAD kepada jumlah tertentu yang dilaburkan, walau sebagai pemegang saham dia tidak boleh dipertanggungjawabkan jika syarikat disaman dan tidak menanggung hutang sedia ada syarikat sewaktu menyertainya.

Selain daripada itu, syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia mempunyai ciri-ciri berikut:

Moden Tradisi
Perkongsian tanpa jelas pihak identiti lain, hanya jelas siapa paling utama dan syarikat Jelas identiti semua pihak yang bersyarikat
Tidak mampu dilakukan kerana setiap hari bertukar rakan kongsi dan keluarnya juga secara auto apabila dia menjual bahagiannya. Valuasi dilakuakn melihat kepada ‘prevailing market prices of shares’ Sebarang keluarnya partner perlu liquidasi dan penilaian pemilikan syarikat secara lengkap bagi mendapatkan valuasi terkini pemilikannya.
Masuknya rakan kongsi yang baru sudah diberi ‘in advance’ Masuk rakan kongsi baru perlu persetujuan yang lain
Dividen dibayar berdasarkan par value setahun. Dividng the annual dividens per share with price per share Dividen berdasarkan untung lengkap satu cycle bisnes berdasarkan profit sharing ratio
Rugi ditanggung berdasarkan nominal par value, bukan berdasarkan harga semasa saham dibeli. Diharuskan berdasarkan istihsan oleh sebahagian ulama kerana kesukaran mengetahui actual cost bagi setiap pemegang saham Apabila rugi, mesti ditanggung berdasarkan jumlah capital yang disuntik oleh masing-masing
Biasanya pemegang saham dianggap infinite life selagi syarikat wujud Biasanya wujud tarikh tertentu kerjasama namun perpetual jua tidak asing
Dapat untung hasil pembahagian dividen yang diistiharkan sahaja. Rakan kongsi mendapat untung dari share dalam syarikat
Hanya sebahagian kecil majoriti mewakili semua sudah mencukupi Persetujuan semua rakan kongsi diperlukan untuk membuat hutang baru dan sebagainya
Juga ada hak mengundi dalam penentuan kepimpinan syarikat Semua ada hak mengundi

3. Hutang dan Pinjaman Syarikat Halal

Sekali lagi, kita haruslah berserah kepada panel Syariah yang lebih pakar bagi menentukan status patuh Syariah sesebuah syarikat itu. Bukan senang-senang nak dapat status patuh Syariah, kerana perlu mematuhi Tanda Aras Aktiviti Perniagaan 5% dan 20% serta Tanda Aras Nisbah Kewangan.

Jom berkenalan pula dengan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia:

Sumber: Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Majlis Penasihat Syariah mengadaptasi pendekatan kuantitatif dua peringkat yang mengguna pakai tanda aras aktiviti perniagaan dan tanda aras nisbah kewangan, dalam menentukan dan mengklasifikasikan status Syariah sekuriti-sekuriti tersenarai.

Oleh yang demikian, sekuriti-sekuriti akan diklasifikasikan sebagai patuh Syariah sekiranya nisbah aktiviti perniagaan dan nisbah kewangan mereka berada dibawah tanda aras tersebut.

Senang cerita, kita serahkan kepada yang pakar untuk mengaudit dan menentukannya.

4. Aqad Halal

Kebanyakan ulama kontemporari berpendapat apabila anda membeli saham sesuatu syarikat, anda sebenarnya telah memiliki sebahagian daripada kepentingan ekuiti syarikat tersebut. Dalam erti kata lain, sebagai pemegang saham, anda juga dikira sebagai rakan kongsi daripada sudut pandangan Islam.

Justeru, sebagai rakan kongsi, anda terdedah kepada risiko mendapat kerugian atapun kelebihan keuntungan. Hal ini menjelaskan bahawa hukum asal pembelian saham adalah halal kerana ia berdasarkan kepada aqad ‘Musyarakah’.

5. Implementasi Halal

Apabila point #1-#4 dah halal, di sinilah ramai di antara kita yang gagal sehingga menyebabkan implementasi jatuh menjadi haram hukumnya.

Hukum Berkongsi Dengan Bukan Islam

Tidak dinafikan terdapat perbincangan dan pertikaian berkenaan keharusan membeli saham patuh Syariah yang majoriti pemilikannya dimiliki oleh individu bukan Islam.

Terdapat sebahagian ulama yang tidak membenarkannya dan ada juga yang menganggapnya sebagai makruh.

Ia berdasarkan riwayat Ibn Abbas r.a لربا لا يحل او ن لانهم يربو للا مجوسيا قلت لم قا و نيا اp لا و يا دكن يهو ر • لا تشا

Ertinya : Berkata Ibnu Abbas, “Jangan kamu bersyarikat dengan Yahudi, Nasrani atau Majusi” , maka aku ( Ibn Hamzah) bertanya ” Mengapa tidak?” Jawab Ibn Abbas : “Kerana mereka melakukan riba dan riba tidak halal” ( Al-Mughni, Ibn Quddamah, 5/3 ; Al-Muhazzab, 1/345 )

Hadith di atas menjadikan Imam As-Syafie menganggap ber’musharakah’ dengan bukan Islam adalah makruh. Manakala Imam Ahmad, Awzaie dan Hasan al-basri menganggapnya harus. Imam Ibn Qudamah juga mengatakan kata-kata Ibn Abbas tadi hanyalah pandangan seorang sahabat dan tidak pula tersebar di kalangan sahabat lain.

Manakala Khalifah Umar al-Khattab berpandangan harusnya dengan iktikad ianya dari pendapatan mereka yang halal sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan membeli makanan dari Yahudi dan mencagarkan baju besi baginda SAW. (Al- Mughni, Ibn Qudamah).

Pandangan mengharuskan dengan melihat kepada perincian aktiviti syarikat ini disokong kuat oleh ulama besar kontemporari seperti Syeikh Mustafa Az-Zarqa. Beliau menolak pengharaman umum ke atas penyertaan di bursa saham. ( Al- Muamalat Al-Maliah, Syabir, hlm 210 )

Justeru selagi mana urusniaga syarikat adalah menepati Shariah, ia adalah sah walaupun terdapat rakan kongsi bukan Islam yang samada diketahui atau tidak bahawa modalnya dari yang haram.

Ia juga dikuatkan oleh riwayat berikut :- ءا y% ل او لبيع ا ن يكو نأ لا إ ç· اp لن او يد ليهو ا كة ر # عن مشا لسو ر ø ن ل قا ء عن عطا هد بإسنا للخلا ا ىور لمسلم ا بيد

Ertinya : Diriwayatkan oleh al-Khallal dengan sanadnya dari Ato’ berkata : Rasulullah SAW melarang dari bermusharakah dengan Yahudi dan nasrani kecuali jika jual belinya ditangan orang Islam ( menuruti Shariah)” ( Al-kafi fi Fiqh al- Hanbali, 2/257 ; Al-Mubdi’ , Ibn Mufleh, 5/4; Ibn Qayyim : Dhoif sanadnya kerana mursal : Ahkam Ahli Zimmah, 1/556 )

Hukum Broker

Sekadar menjadi wakil kepada pelanggan serta mengambil upah, ia adalah harus dalam Shariah menurut hukum ‘Al-Wakah bil Ujr’ (agen dengan upah) yang selagi mana sekuriti (saham) yang dibelinya juga adalah patuh Syariah.

Sebarang pembelian saham tidak patuh Shariah akan menyebabkan keuntungan hasil dari upah belian tadi juga adalah haram.

Sebagaimana disebutkan ثمنه م شيئا حر م حر اذإ # نأو

Ertinya : “Dan sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan sesuatu maka haram jualah harga ( keuntungan dari jualannya)” ( Riwayat Ahmad dan Abu Daud, Albani : Sohih ; Ghayatul Maram, no 318 )

Justeru, sebarang upah dari pekerjaan haram adalah haram, upah wakil pembelian saham yang haram juga haram sebagaimana hadith di atas.

Fungsi broker juga adakalanya menjadi sebagai orang tengah dengan bank atau mana-mana Institusi kewangan Riba untuk memberikan pinjaman dengan ‘interest’ kepada pelanggan untuk membeli saham yang dijangka baik dan akan naik adalah haram disebabkan keterlibatan dengan Riba tadi.

Short Selling (Normal Shorting & Naked Short Selling)

Jualan singkat ialah tindakan seseorang menjual sekuriti (saham) yang tidak dimilkinya pada masa jualan.

Secara umumnya, ‘short selling’ terlibat dengan pinjaman sekuriti (saham) dan kemudian menjualnya dengan andaian ia boleh dibeli semula dengan harga yang lebih murah, hasilnya ia akan beroleh keuntungan hasil perbezaan harga tadi, dalam konteks ini, proses jualan seolah-olah telah diterbalikkan. 

Isu Shariah : sekiranya seseorang ingin mendapatkan untung dari sesuatu saham, mereka mestilah memiliki saham itu terlebih dulu.

Nabi SAW menyebut :- ك • لا تبع ما ليس عند

Ertinya : “Jangan kamu jual sesuatu yang tidak kamu miliki” 

Isu Shariah : Menjual barang pinjam? Jenis harta apa?

Isu Shariah : Naked short selling- tiada dipinjam pun stok tetapi dijual dahulu.

Justeru, para ulama berpendapat jualan ini adalah diharamkan. (Dr Ma’bad Ali Al- Jarihi, Al-Aswaq Al-Maliah, 1/134 ; Ahkam al-Aswaq Al-maliah, Dr Muhd Sabri Haron, hlm 269 )

Walaubagaimanapun, Majlis Penasihat Shariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah membuat keputusan bahawa jika short selling dibuat secara khas dan terkawal (regulated short selling), ia adalah harus.

Rujuk Suruhanjaya Sekuriti untuk info lengkap berkenaan Regulated Short Selling yang dibuat atas konsep Ijarah dengan beberapa pengecualian berdasarkan konsep Istihsan. (Keputusan Majlis Penasihat Shariah Suruhanjaya Sekuriti, Edisi Kedua, hlm 79)

Margin Trading or Buying

Margin trading adalah membeli saham dengan menggunakan wang yang dipinjam dari broker. Kebiasaannya faedah akan dikenakan atas pinjaman ini. 

Isu Shariah : Jika ini berlaku, hukum menggunakan kaedah ini adalah haram disebabkan pinjaman Riba tadi.

Selain itu ia juga amat berisiko buat pelabur kerana jika saham yang dibelinya rugi, ia akan menanggung kerugian berganda. (Ahkam al-Aswaq Al-maliah, Dr Muhd Sabri Haron, halaman 271 ; http://en.wikipedia.org/wiki/Margin_trading)

Namun di Malaysia terdapat broker patuh Syariah yang turut menyedian Shariah Compliant Margin Trading yang mana mereka gunakan konsep pembiayaan Tawarruq. Secara peribadi, saya kurang bersetuju kecuali jika peserta terlebih dahulu menjalani program pendidikan melabur saham agar risikonya tidak sengaja ditingkatkan tanpa ilmu.

Day Trading

Day trading merujuk kepada praktis menjual sesuatu saham pada hari yang sama ia dibeli iaitu sebelum pasaran ditutup pada hari itu.

Para ulama berbeza pandangan dalam menentukan hukumnya, sebahagian besar berpendapat ianya harus kerana saham yang telah dibeli adalah hak milik penuh pembeli, ia boleh menjualnya pada bila-bila masa yang dikehendakinya.

Walaubagaimanapun, terdapat sebahagian ulama yang lain berpendapat jika ia dijual pada hari yang sama, elemen spekulasi menjadi besar dan boleh menjadikannya sebahagian dari perjudian.

Namun apapun, niat pelabur adalah sebenarnya penentu sama ada dia sebenanrya sedang berjual beli secara spekulasi berlebihan dan semakin hampir kepada judi atau benar-benar sedang berniaga aset dimiliknya secara efisyen.

Swing Trading

Swing trading bererti pembeli saham akan menyimpan sahamnya sekitar satu hingga empat hari. Kemudian akan menjualnya semula apabila didapati harga lebih tinggi dari harga beliannya.

Kejayaan ‘swing trading’ tertakluk kepada sejauh mana bijaknya pelabur memilih saham yang ingin dibeli. Biasanya para pelabur sebegini akan mengunakan analisa teknikal dan fundamental bagi memilih sebarang sekuriti (saham) yang mempunyai potensi ini.

Saya tidak melihat terdapat sebarang masalah Shariah dalam urusniaga ‘swing trading’ ini selagi ia tidak melibatkan hutang dengan faedah dan sahamnya patuh Shariah.

Range Trading

Para pelabur yang menggemari ‘range trading’ biasanya akan memerhatikan turun naiknya sesebuah saham yang sedang ditekuni. Menurut teori sebahagian pengkaji saham, setiap kali nilai sesuatu saham itu naik tinggi, ia akan jatuh kembali dan akan naik kembali. Seperti Elliot Wave teori etc.

Range itu berlaku apabila harga sesuatu saham itu jatuh ke support level setidak-tidaknya dua kali, dan mendapat resistance yang sama setiap kali. Ini akan mencipta dua titik puncak dan dua titik dasar yang selepas itu akan dijadikan sebagai rujukan analisa teknikal dalam menentukan waktu terbaik membeli saham terbabit, berdasarkan analisa separa ramalan.

Trend trader buys stocks at the lower level of support (bottom of the channel) and sells them near resistance (top of the channel)

Hukum asalnya adalah harus namun ia boleh menyeberangi batas syubhah apabila yang menjadi pokok analisa pada graph turun naik dan tabiat graph terbabit. Bagi mengelakkan syubhat, fundamental aspect sesuatu syarikat itu MESTI dinilai dengan kemas.

Loan Stock

Ia adalah samada saham biasa atau saham istimewa yang digunakan sebagai cagaran untuk sesuatu hutang dari pihak lain. Yang mana hutang tadi adalah suatu hutang yang telah ditetapkan kadar faedah tertentu.

Sesuatu hutang yang dijamin ini boleh bertukar kepada pemilikan saham dengan syarat-syarat yang tertentu dan dengan kadar pertukaran yang telah dipersetujui yang dinamakan irredeemable convertible unsecured loan stock (ICULS).

Di ketika ini, hukum ‘loan stock’ yang ada di pasaran adalah haram menurut hukum fiqh Islam JIKA ia akan memasukkan sekali jumlah faedah atau Riba dari pinjaman tadi.

Call Warrants

Warran panggilan adalah satu hak, tetapi bukan kewajiban untuk membeli sesuatu asset atau saham dengan kuantiti tertentu dengan harga tertentu dalam tempoh masa yang tertentu. Berbanding Options diterbitkan oleh trading house serta tempoh hyatnya lebih panjang berbanding options.

Ia diterbitkan oleh institusi swasta i.e banks atau securities firm.

Ia diterangkan oleh investopedia sebagai “A warrant that gives the holder the right to buy the underlying share for an agreed price, on or before a specified date”

Call warrant adalah harus menurut Majlis Penasihat Shariah Suruhanjaya Sekuriti dengan syarat saham PENDASAR yang berkait dengan waran ini ialah saham patuh Shariah. (Keputusan Majlis Penasihat Shariah, hlm 66)

Namun menurut piawaian ulama luar negara, ia menyerupai options trading yang dihukumi haram oleh Islamic Fiqh Council disebabkan elemen judi yang besar di dalamnya, iaitu sekiranya PEMBAYARAN AWAL yang menyerupai premium telah dibayar dan boleh hangus sewaktu tidak exercise hak pembelian itu. Harga call warrant harga murah berbanding harga saham pendasar.

Kontrak Opsyen

Islamic Fiqh Council No. 63 (1/7) : ‘’Option contracts – as they are known today in the global financial markets – are a new kind of contract that does not come under the heading of any kind of Shar‘i contracts.

Because the object of the contract is not a specific item or benefit, or a financial right that could be compensated with something else, this type of contract is not permissible according to Islam. As these contracts are not permissible in the first place, it is not permissible to deal in them.”

This is supported by the resolution of the seventeenth Barakah Conference on Islamic Economics, in which it says the following:

“Because options refers to the right to buy or sell a product on the basis of specific conditions in return for some compensation for that right, and the people involved in the contract have contradictory expectations regarding the fluctuation of prices, the conference, on the basis that what the two parties want and wish for is not something that can be subject to a contract, or be compensated for, reiterates the resolution of the Islamic Fiqh Council, no. 63 (1/7)”

Dr Sami Sweilem “What makes these contracts come under the heading of ambiguity is the fact that the entire function of the contract is connected to fluctuation in prices, to the extent that it does not allow both parties to win. In the case of the option to buy, the purchaser pays a specific amount (the premium) so that he will have the right to buy the share or shares for a fixed price during the option period. If the market price of these shares rises within the stated timeframe, the purchaser will go ahead and he will gain the difference between the market price and the actual price (the strike price). ”

Contra Trading

Contra is the buying or selling of stocks without having to pay for the cost of the stocks.

Once you buy the stocks on contra, you will have to sell the stocks after a period of time. Before the end of that period, you will have to either pay for the contract value or sell your shares and settle the difference between your initial buying price and selling price.

Currently, the period of time offered by the local brokerages to settle your payment and pay for the difference between the initial buying and selling price is 3 days although the period of time can be extended depending on your relationship with your broker, credit record and the frequencies of trades that you carried on with the brokerage.

Menurut kefahaman saya, pembelian saham secara kontra adalah tindakan membeli saham tanpa mempunyai wang yang cukup di dalam akaun trading. Apa yang dibuat adalah atas dasar andaian dan teka-teka bahawa harga saham yang dibelinya akan naik sebelum sampai hari wajib bayar iaitu 3 hari selepas hari beli.

6. Pembahagian Untung dan Rugi Halal

Sudah semestinya, pelaburan saham itu ada untung dan ada ruginya. Yang penting, bila dah untung tu, zakat 2.5% wajib dibayar seperti berikut.

Zakat Saham

Dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nisab maupun kadarnya, iaitu nishabnya senilai 85 gram emas dan kadarnya 2,5 persen.

Sheikh Yusuf al-Qaradhawi memberikan contoh, jika seseorang memiliki saham senilai 1.000 dinar, kemudian di akhir tahun mendapatkan dividen atau keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen dari 1.200 dinar atau 30 dinar.

Muktamar Antarabangsa Pertama tentang zakat (Kuwait, 29 Rajab 1404 H) diputuskan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum dividen dibagikan kepada para pemegang saham, maka para pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum mengeluarkan, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya.

Selangor : Nilai zakat yang diwajibkan adalah 2.5% daripada nilai pelaburan di hujung Haul. Bagi pelaburan yang diniagakan, jumlah keuntungan yang ditunaikan sepanjang tahun hendaklah dicampurkan. = (nilai pelaburan di hujung Haul + keuntungan ditunaikan) x 2.5%

Nama Saham Bilangan Unit (A) Harga Terendah (B)
RM
Nilai Saham (A x B)
RM
ABC 20,000 2 40,000
XYZ 10,000 1.5 15,000
JUMLAH 55,000
 1. Saham Yang Disimpan Selepas Setahun

Saham yang disimpan selepas setahun akan dikira mengikut harga terendah saham dalam tempoh setahun didarabkan dengan jumlah unit saham yang dimiliki, sebagai contoh:

Zakat Saham = Nilai Saham (dalam harga terendah) x 2.5%

= RM 55,000 x 2.5%

= RM 1,375

Nama Saham Jualan Saham
(RM)
Belian Saham
(RM)
Keuntungan
(RM)
ABC 10,000 2,000 8,000
XYZ 15,000 3,000 12,000
JUMLAH 20,000
 1. Saham Yang Dijual Beli Sepanjang Tahun

Bagi saham-saham yang dijual beli sepanjang tahun, maka dikira 2.5% atas jumlah keuntungan saham setelah ditolak modal permulaannya

Zakat Saham = Jumlah Keuntungan x 2.5%

= RM 20,000 x 2.5%

= RM 500

Cari Yang Halal Itu Wajib

Semoga dengan perkongsian kami kali ini, anda dapat membezakan di antara yang halal dan yang haram dalam pelaburan saham. Dan kumpullah sebanyak mana saham dunia dan akhirat, selagi ianya halal.

Terima kasih diucapkan kepada Dr. Zaharuddin Abd Rahman di atas perkongsian beliau ini.

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

4 Kelebihan Trade Saham Global Dengan Akaun Islamik Daripada CGS-CIMB Securities

Dah biasa melabur dan berdagang saham di Bursa Malaysia, kini nak melabur ke luar negara?

Nak rebut peluang melabur di Amerika Syarikat, Hong Kong, Singapura, Thailand dan Singapura; di mana terdapat beribu-ribu kaunter sampai rambang mata dibuatnya? Masalahnya, semua trading account yang ada untuk trade saham global adalah konvensional, tiada satu pun yang Islamik?

Berita baik untuk kita semua, CGS-CIMB Securities Sdn Bhd yang dahulunya dikenali sebagai Jupiter Securities Sdn Bhd baru saja melancarkan Perdagangan Merentas Sempadan Islamik atau Islamic Cross Border Trading (ICBT) menerusi platform atas talian mereka iaitu CGS-CIMB iTrade. Ianya merupakan broker pertama di Malaysia yang mempunyai kemudahan seperti ini.

Nak tahu tak kelebihan akaun CGS-CIMB iTrade ni?

1. Hanya Perlu Satu Akaun Trading

Kalau sebelum ini kita kena buka satu akaun trading untuk Bursa Malaysia, satu lagi akaun trading untuk pasaran saham global; kini kita hanya perlu buka satu akaun saja dengan CGS-CIMB iTrade.

Dengan satu akaun trading ini, kita dah boleh melabur dan berdagang bukan sahaja di Bursa Malaysia; tetapi di Amerika Syarikat, Hong Kong, Singapura, Thailand dan Singapura.

2. Akaun Trading Islamik

Kalau di Bursa Malaysia, apabila kita membuka akaun CDS dengan mana-mana broker; pastinya kita sebagai umat Islam akan memilih akaun Islamik. Kita tak mahu buka akaun trading konvensional, sebab takut untuk terlibat dengan unsur-unsur riba, gharar dan maisir.

Bila kita nak trade saham global, malangnya tidak semudah itu. Kebanyakannya adalah akaun konvensional, dan kita tidak mempunyai pilihan untuk pilih yang Islamik. Niat nak melabur untuk bina kekayaan, tapi takut termakan pula duit hasil daripada riba.

Niat tak menghalalkan cara…

Dengan CGS-CIMB iTrade, kita tak perlu risau lagi. Sepertimana akaun Islamik untuk kita trade di Bursa Malaysia tanpa was-was, kini dengan akaun yang sama kita guna untuk trade saham global.

Ada panel penasihat syariah yang akan memastikan kepatuhan Syariah akaun trading ini, maka hati kita pun senang setiap kali nak jual beli saham.

3. Beli Saham Yang Patuh Syariah

Bila akaun trading dah patuh Syariah, kita kena pastikan yang kita hanya beli saham-saham yang patuh Syariah. Tapi macam mana nak tahu sesuatu saham itu adalah patuh Syariah atau tidak?

Kalau di Bursa Malaysia, kita ada Majlis Penasihat Syariah di Suruhanjaya Sekuriti yang akan mengeluarkan senarai saham-saham patuh Syariah setiap bulan Mei dan November. Tapi bagaimana pula di pasaran saham global?

Inilah kelebihan yang ada dengan akaun Islamik CGS-CIMB iTrade, kerana ia menawarkan ekosistem Islamik yang sepenuhnya. Dengan saringan syariah oleh Refinitiv Eikon (dulu dikenali sebagai Thomson Reuters Financial & Risk), mereka inilah yang akan membuat saringan bagi memastikan sesuatu saham itu adalah patuh syariah. Malah, senarai syarikat ini akan dikemaskini setiap bulan.

Sekarang akaun trading pun Islamik, senarai syarikat patuh Syariah pun ada dengan kita. Apa tunggu lagi, kini kita dah boleh melabur di Bursa Malaysia, NASDAQ, NYSE, NYSE American, HKEX, SGX, IDX dan SET tanpa was-was.

Pagi kita trade pasaran saham Hong Kong, Malaysia, Singapura, Indonesia dan Thailand; malam kita trade pula pasaran saham Amerika Syarikat. Memang tak tidurlah jawabnya lepas ni.

4. Dapatkan Ilmu Pelaburan Dan Kewangan Secara Percuma

Zaman sekarang macam susah nak dapat benda percuma, tetapi tidak dengan CGS-CIMB. Mereka baru saja melancarkan laman Facebook mereka yang baru iaitu FB ITradeIslamic. Di sini, macam-macam ilmu berkaitan pelaburan dan kewangan untuk kita sama-sama belajar.

Ianya menggunakan Bahasa Melayu dan dipenuhi infografik, memang mudah untuk semua orang belajar daripada mereka yang dah pakar dan berpengalaman. Dengan tagline “Demi Barakah”, jom kita bersama-sama menjadi seorang pelabur yang matang dan berpandukan syariat Islam apabila kita melabur.

Sebarang pertanyaan mengenai pembukaan akaun CDS atau apa-apa saja, boleh ke FB ITradeIslamic dan PM mereka.

Jemputan Ke ‘Webinar Mari Labur!’

Berita baik buat anda semua yang sedang #StayAtHome kerana CGS-CIMB akan mengadakan ‘Webinar Mari Labur!’ secara percuma menggunakan Zoom seperti berikut:

Tarikh: 13 April 2020 (Isnin)
Masa: 10.30 Pagi
Topik: Mari Labur
Speaker: Abdul Hafiz Omar (Dealer @ CGS-CIMB) dan Koh Seh Siang (Ketua Penyelidik Bahagian Runcit)

Daftar sekarang di: https://zoom.us/webinar/register/WN_bsaeEZT_SZyKXPdxIemO8A

Jangan lupa untuk like FB ITradeIslamic untuk memeriahkan suasana. Jumpa anda di sana!

Iklan

Lima Tumpuan Utama Pelabur Dalam dan Luar Negara Minggu Ini (16-20 September 2019)

Pasaran saham Asia merudum diikuti dengan pasaran saham hadapan Amerika Syarikat (AS) selepas serangan terhadap kawasan pengeluaran utama minyak mentah negara Arab Saudi di Abqaiq dan Khurais.

Pasaran saham Arab Saudi pula merudum 2.30% pada pembukaan hari Isnin dan difahamkan pihak kerajaan memerlukan sekurang-kurangnya tempoh seminggu untuk mengembalikan kapasiti pengeluaran pada tahap penuh.

Citarasa terhadap risiko (risk-appetite) di pasaran Asia semakin lemah apabila data pengeluaran industri China pula jatuh ke paras terendah sejak Februari 2002, menambah lagi kebimbangan terhadap risiko terhadap pertumbuhan ekonomi yang kian perlahan.

Wall Street pada hari Isnin (16 September 2019) dibuka rendah setakat pada masa artikel ini ditulis dan penganalisis berpendapat risiko akan semakin meningkat jika langkah susulan oleh Amerika Syarikat dan Arab Saudi melibatkan tindakan ketenteraan terhadap Iran.

Daripada perspektif peluang pelaburan, lonjakan harga minyak mentah ketika ini dijangka akan memberi kesan positif kepada kaunter-kaunter tenaga di Wall Street seperti Chevron dan Exxon Mobil.

Selain daripada perkembangan risiko geopolitik di Timur Tengah, tumpuan pada minggu ini juga akan terarah kepada mesyuarat bank-bank pusat utama dunia termasuk Federal Reserve (The Fed), Bank of England (BoE) dan Bank of Japan (BoJ). Mesyuarat The Fed akan menjadi perhatian utama kerana pengaruhnya yang menyeluruh terhadap ekonomi global.

Berikut adalah lima tema utama yang bakal menjadi perhatian para pelabur sepanjang minggu ini.

1. Penetapan Dasar Monetari Federal Reserve

Bank pusat Amerika Syarikat dijangka akan memotong kadar faedahnya sebanyak 25 mata asas pada awal pagi Khamis (19 September 2019). Dengan penurunan kadar yang sememangnya telah dijangka, perhatian akan lebih terarah kepada hala tuju dasar kewangan di masa akan datang.

Walaupun potensi begitu tinggi untuk bank pusat menurunkan kadar faedah, tetapi terdapat minoriti ahli mesyuarat yang menentang pelonggaran dasar kerana tidak percaya dengan kelemahan dalam ekonomi ketika ini.

Tugas The Fed bukanlah mudah kerana berhadapan dengan tekanan daripada pasaran kewangan dan kerajaan Amerika Syarikat sendiri terutamanya Presiden Donald Trump. Trump beberapa kali menyalahkan bank pusat itu yang menaikkan kadar faedah terlalu pantas sehingga menyebabkan ekonomi lemah.

Baru-baru ini Trump menggesa agar The Fed menurunkan kadar faedah kepada kosong peratus atau pun lebih rendah pada kadar negatif. Namun, seperti yang kita tahu bank pusat tidak akan akur dengan gesaan kurang bijak seperti itu kerana ia bakal mengejutkan ekonomi.

Apa yang bakal berlaku kepada pasaran Amerika Syarikat pada Rabu (18 September) dan Asia (19 September) bergantung kepada halatuju dasar The Fed yang bakal diumumkan nanti. Pengerusi The Fed, Jerome Powell bakal mengecewakan pasaran jika dia kurang menjanjikan pelonggaran dasar.

Hal ini boleh dilihat dalam unjuran ekonomi yang akan dikeluarkan pada pukul 2 pagi 19 September. Unjuran ini termasuklah ramalan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi, termasuk kadar faedah dalam carta ‘dot-plot’.

2. Lonjakan Harga Minyak Mentah Dunia

Perhatian kini terarah kepada bagaimana Arab Saudi menangani kerosakan yang berlaku selepas serangan dron ke atas fasiliti pengeluaran terbesar mereka. Kerosakan itu bersamaan dengan pengurangan 5% bekalan minyak mentah dunia yang mana telah melonjakkan harga minyak mentah pada pembukaan pasaran hari Isnin.

Penanda aras minyak mentah dunia West Texas Intermediate (WTI) melonjak sehingga 15% daripada hanya $55 setong kepada $63.50 pada awal pembukaan pukul 6 pagi hari Isnin (16 September).

Amerika Syarikat menyalahkan Iran kerana bersekongkol dengan puak Houthi di Yaman sehingga menyebabkan gangguan terhadap pengeluaran 5.7 juta tong bekalan sehari yang dikeluarkan Arab Saudi.

3. Penetapan Dasar Dua Bank Pusat Utama

Selepas kejutan yang dibuat oleh European Central Bank (ECB) pada minggu lalu, kini perhatian akan terarah kepada langkah yang bakal diambil oleh bank-bank pusat utama yang lain. The Fed sememangnya sudah dijangka akan menurunkan kadar faedahnya pada Khamis ini dan tumpuan akan terarah kepada BoE dan BoJ dalam melakar halatuju mereka pada minggu ini.

Sumber mengatakan, BoJ akan membincangkan langkah pelonggaran dasar bagi mengurangkan kelemahan ekonomi ketika ini. Data yang dikeluarkan dalam masa terdekat bakal menunjukkan data perdagangan dan inflasi yang lemah. Masalahnya sekarang, adalah bagaimana pelonggaran dasar yang lebih tinggi dapat mengurangkan beban institusi kewangan di negara itu dan bagaimana alatan dasar dapat digunakan dengan efektif.

Bank of England pula dijangka tidak membuat sebarang perubahan kepada dasar sementara menunggu keputusan akhir dalam isu Brexit.

4. Data Pengeluaran Industri China

Enjin perindustrian China terus lemah pada bulan Ogos dengan pengeluaran indeks sektor pembuatan merudum ke paras terendah 17-tahun lalu.

Pengeluaran industri yang mengukur tahap semasa dalam sektor pembuatan, perlombongan dan utiliti hanya berkembang 4.4% pada bulan Ogos jatuh dari 4.8% yang dicatat pada bulan Julai 2019. Ia juga adalah bacaan paling rendah pernah dicatat sejak bulan Februari 2002.

Beberapa data lain yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Kebangsaan China pada Isnin (16 September) juga menunjukkan jualan runcit yang hanya berkembang pada kadar 7.5% berbanding jangkaan sebanyak oleh penganalisis iaitu 8.0%.

Pelaburan aset tetap juga menunjukkan kemerosotan pada bulan Ogos dengan kenaikan 5.5% turun daripada 5.7% pada bulan Julai.

5. Perkembangan Pasaran Malaysia

Bursa Malaysia sedikit pulih pada minggu lalu apabila merekodkan aliran masuk modal asing berjumlah RM247.1  juta pada tempoh 10-12 September 2019 berbanding aliran keluar RM198 juta pada minggu sebelum itu. Hal ini sebenarnya disokong oleh prospek rundingan dagangan Amerika Syarikat dan China yang beransur pulih.

Prestasi Bursa pada minggu lalu lemah ditekan oleh kejatuhan saham Axiata dan Digi selepas gagalnya rundingan penggabungan Axiata-Telenor. Ia menyebabkan Bursa Malaysia didagangkan di bawah paras 1,600 pada awal minggu lalu berikutan penjualan oleh dana asing. Walaubagaimanapun, Bursa Malaysia berakhir positif yang disebabkan oleh pembelian pada saat akhir.

Dalam perkembangan monetari, Bank Negara Malaysia (BNM) dalam mesyuarat minggu lalu mengekalkan kadar dasar semalaman (OPR) pada 3% sehingga menyokong kepada kenaikan Ringgit.

Sumber Rujukan:

 1. https://www.cnbc.com/2019/09/15/dow-set-to-fall-on-fears-spiking-oil-will-slow-the-global-economy.html
 2. https://www.cnbc.com/2019/09/13/week-ahead-the-stock-market-is-poised-to-set-a-new-record-if-the-federal-reserve-delivers.html
 3. https://www.cnbc.com/2019/09/15/saudi-stock-market-dives-crude-to-jump-after-attack-on-oil-plants.html
 4. https://www.investing.com/news/economy/federal-reserve-to-return-to-stimulus-pump-global-economy-week-1978140
 5. https://www.reuters.com/article/us-global-markets-themes-graphic/take-five-of-fed-aches-and-other-central-banks-idUSKCN1VY1ZG
 6. https://www.investing.com/news/economy/economic-calendar–top-5-things-to-watch-this-week-1978166
 7. https://finance.yahoo.com/news/saudis-race-restore-oil-output-075227121.html
 8. https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3027374/chinas-industrial-engine-slowed-new-17-year-low-august-even
 9. https://www.thestar.com.my/business/business-news/2019/09/16/foreign-funds-return-to-bursa-with-net-inflow-of-rm247mil
 10. https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Nikkei-Markets/Asian-stocks-fall-as-crude-prices-surge-after-Saudi-oil-field-attack

Ditulis oleh Rolandshah Hussin, seorang pelabur runcit dalam pasaran kewangan. Beliau adalah graduan dari Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, Universiti Malaya dan kini memegang jawatan sebagai penganalisis konten di sebuah syarikat yang berpangkalan di China.

Iklan

Saham Sapura Energy Terjun Tiruk Setelah Pengumuman Rights Issue

Presiden dan Ketua Eksekutif Sapura Energy Bhd, Tan Sri Shahril Shamsuddin semalam mengemukakan cadangan terbitan hak atau right issue sebagai sebahagian rancangan strategiknya untuk mengukuhkan perniagaan teras kumpulan, memantapkan kedudukan kewangan dan mewujudkan nilai lebih baik untuk pemegang sahamnya.

Ia akan mengumpul dana kasar sehingga RM4 bilion, yang mana RM3 bilion adalah menerusi terbitan hak saham biasa dengan waran percuma dan sehingga RM1 bilion menerusi terbitan hak saham keutamaan boleh ubah boleh tebus patuh Syariah. Tan Sri Shahril Shamsuddin berkata Sapura Energy kini berada dalam fasa pertumbuhan yang kukuh dan syarikat bertekad untuk mengambil peluang terhadap peluang yang baru muncul.

Kenyataan media berhubung rights issue

Dalam kenyataan yang dibuat kepada Bursa Malaysia, sebanyak 9.99 bilion terbitan hak saham baru pada harga 30 sen seunit dan sejumlah 998.69 juta waran percuma akan diperolehi melaluinya. Hasil daripada terbitan hak berkenaan akan digunakan untuk mengukuhkan imbangan tunai syarikat dan meneruskan momentum pertumbuhan termasuklah dalam aspek pembidaan dan melaksanakan projek bernilai tinggi di peringkat global.

Tan Sri Shahril berkata “sejak bertahun-tahun lalu, setiap satu daripada tiga perniagaan kumpulan yang berlainan telah berkembang dan menempatkan diri sebagai peserta bertaraf dunia dalam segmen masing-masing. Perniagaan kami telah berkembang kepada skala yang besar dan ia adalah masa yang sesuai untuk Sapura Energy melaksanakan pelan strategi kami yang membolehkan setiap perniagaan mempunyai akses kepada pasaran modal untuk terus berkembang,” katanya di sini, hari ini.

Mengulas lanjut, beliau berkata Sapura Energy menyasar untuk meneroka nilai perniagaan mereka bagi pihak pemegang saham. Ia akan dilakukan menerusi usaha bersepadu untuk mengurangkan hutang Kumpulan, meningkatkan pegangan ekuiti dan memastikan perniagaannya mempunyai modal yang mencukupi.

Sapura Energy adalah penyedia perkhidmatan dan solutions provider dalam bidang minyak dan gas (O&G) bagi sektor industri huluan (upstream). Mereka terlibat dalam proses carigali minyak mentah / gas asli yang bermula dari aktiviti ekplorasi, penggerudian (drilling), pengeluaran dan penyimpanan. Sapura kini aktif meneroka pasaran yang lebih besar di rantau utama termasuklah Asia Barat, Afrika, Amerika Latin, Caspian, Mediterranean serta Asia Tenggara dan Australia.

Sejak kejatuhan harga minyak dunia, Sapura dilihat mengalami kesukaran dalam mengekalkan keuntungan mereka. Jika merujuk kepada laporan kewangan suku tahunan mereka, Sapura Energy mencatatkan kerugian berturut-turut sejak suku ke-3 tahun lepas. Harga saham juga turut mengalami penurunan ketara dari hampir RM 5 pada akhir tahun 2013 dan kini hanya sekitar 50 sen seunit.

Laporan Kewangan Sapura Energy

Prestasi Saham Sapura Energy

Sehingga kini, kumpulan telah memperoleh kontrak berjumlah RM4.5 bilion dan nilai tempahan meningkat kepada RM16.7 bilion dengan kontrak yang diperoleh di Mexico, Brazil, India, Australia dan Malaysia sejak bermulanya tahun kewangan.

Sebagai tambahan kepada cadangan terbitan hak itu, Sapura Energy juga sedang menilai pelbagai pilihan yang mungkin membabitkan penyenaraian perniagaan penerokaan dan pengeluaran (E&P) dan meneroka kerjasama strategik yang berkemungkinan bagi perniagaan cari galinya. Cadangan terbitan hak itu bagaimanapun tertakluk kepada kelulusan pemegang saham pada Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM) yang akan diadakan kelak.

Setelah pasaran ditutup pada jam 5 petang 24 0gos 2018, saham Sapura Energy turun 18 sen kepada 41.5 sen iaitu kejatuhan sebanyak -30.25% dalam tempoh satu hari menjadikannya saham yang paling aktif didagangkan.

Sumber Rujukan: BH Online

Harga Saham Sapura Energy Masih Berterusan Jatuh

Sumber: Bursa Marketplace

Pada hari Jumaat 24 Ogos yang lalu, dah jatuh 30%, hari Isnin 27 Ogos pula jatuh 9% kepada RM0.375. Nampak gaya seperti akan jatuh ke paras RM0.30 tak lama lagi, iaitu pada paras Rights Issue tersebut.

Nak lagi senang faham Rights Issue ni, kita dengar penjelasan daripada Tuan Ridzuan Ibrahim seperti berikut:

Kecoh harini bila SAPNRG terjun, ceritanya SAPNRG keluarkan Rights issue.

Sejak 1995 bab Rights issue ni memang saya pegang kata-kata somebody dalam industri saham ni, bekas floor trader. Dia cakap kat saya bila saham nak diapungkan kat Bursa melalui IPO untuk raise fund.

Rights biasanya saham yang bakal ada masalah, masa IPO dulu mereka dah dapat habuan dengan raise fund melalui IPO, apabila dah listed bila saham ini keluarkan Rights bermaksud mereka nak raise fund lagi, nak buat IPO tak boleh dah tu mereka keluarkan Rights.

Jika sesuatu saham itu bagus mereka akan memberi Bonus issue, memberi saham warrant dan dividen setiap tahun dan bukan menerbitkan Rights dalam erti kata lain mintak duit dari orang lagi.

Benda ni simple jika ada saham SAPNRG dan dapat FREE Rights jual je, ambil duit mereka dan jual Rights bersama mother share kerana mother share harga akan jatuh banyak nanti. Rights FREE inilah yang akan menampung kejatuhan harga mother share. Jadi kerugian SAPNRG dapat ditampung oleh Rights ni.

Jangan pulak bila Rights tersenarai hanya untuk seminggu anda kelam kabut beli guna alasan murah. Rights ni basically takde value 2-3 hari sebelum expired. Tengok conversion rate ke warrant yang ditawarkan dan biasanya memang hampeh dan useless.

Ingat ni aje akan datang jika dapat Free Rights saham yang lain maksudnya jual dan ambik duit syarikat ni dengan menjual Rights dan bukan pergi membeli Rights, lagi elok beli mother share terus kerana harga mother akan lebih murah dari conversion rate melalui Rights issue.

Sumber: Ridzuan Ibrahim

Iklan

Jerung Asing Kembali Beraksi, Pasaran Saham Malaysia Kembali Seksi?

Semalam kita menyaksikan bagaimana aliran masuk dana asing atau foreign fund secara besar-besaran ke dalam pasaran saham Malaysia. Sebanyak RM343 juta wang asing masuk pada hari semalam, Selasa 31 Julai 2018.

Hasil daripada itu, kita dapat lihat bagaimana pasaran saham melonjak naik dengan banyaknya.

Sumber: iSaham

Dah Lama Market Lemau

Bagi mereka yang tak kenal siapakah yang dimaksudkan dengan pelabur asing ini, boleh baca Siapa Jerung Antarabangsa Dan Di Mana Mereka Suka Melabur? Dan kalau diikutkan, pasaran saham Malaysia telah mengalami kemerosotan sejak kemenangan Pakatan Harapan pada Pilihan Raya Umum Ke-14 pada bulan Mei lalu. Tiap-tiap minggu kita dapat lihat bagaimana dana asing membuat jualan berterusan yang mengakibatkan harga saham banyak yang jatuh teruk.

Sumber: Laman Web MIDFWeekly Fund Flow 30 July 2018 Week Ended July 27, 2018 – fail PDF

Petunjuk Positif Setelah Sekian Lama

Bak kata sifu kita Dato’ Dr Nazri Khan dalam Hadam 50 poin penting ini untuk berdepan dengan Ekonomi Baru, bahawa pasaran saham sedang membuat jualan Hari Raya Haji, siapa yang beli di bawah pasti tersenyum lebar. Bayangkan apabila Bursa Malaysia berada pada paras terendah iaitu 1,657.80 mata pada 28 Jun 2018 yang lalu, sekaligus mencatatkan 1-Year Low yang baru. Siapa yang berani sauk kan?

Tapi siapa sangka, pasaran saham kita dapat pulih dengan cepat sekali. Pastinya, dengan sekembalinya dana asing ke dalam Bursa Malaysia – ia akan kembali rancak dan menyaksikan lebih ramai orang mendapat nikmatnya.

Berikut pula merupakan saham-saham syarikat yang dibeli mereka:

Sumber: Laman Web MIDFWeekly Fund Flow 30 July 2018 Week Ended July 27, 2018 – fail PDF

Dan saham-saham syarikat yang paling banyak dijual:

Sumber: Laman Web MIDFWeekly Fund Flow 30 July 2018 Week Ended July 27, 2018 – fail PDF

Boleh dikatakan semua saham-saham Blue Chip, yang jarang disentuh oleh pelabur runcit macam kita. Senang cerita, apa yang dibeli pelabur asing, harga saham akan naik; sebaliknya apa yang dijual pelabur asing, harga saham akan turun.

Kerajaan Baru Mula Mendapat Sokongan Kembali?

Adakah ini juga bermakna kerajaan baru mula mendapat sokongan dan kepercayaan pelabur asing? Atau adakah ianya bersifat sementara? Kita tunggu dan lihat.

Tapi jangan lepaskan peluang yang ada di depan mata ini, nikmatilah ia sementara uptrend ini berkekalan.

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!