Agensi Wakaf Ke Arah Kelestarian Kewangan Di Malaysia

Berdasarkan undang-undang di Malaysia, bidang kuasa pentadbiran wakaf adalah terletak di bawah bidang kuasa negeri-negeri sebagaimana yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah Jadual 9, Senarai II: Senarai Negeri (Perlembagaan Persekutuan, 1963).

Setiap negeri menerusi Enakmen/Ordinan Agama Islam masing-masing telah menetapkan bahawa Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) merupakan pemegang amanah tunggal bagi harta wakaf di negeri tersebut.

Namun begitu, peranan wakaf dilihat sukar mencapai tahap kelestarian terutamanya dalam aspek menjana manfaat. Masyarakat amat menaruh kepercayaan kepada institusi wakaf untuk menggembleng hartanah wakaf sedia ada yang berjumlah 11,091.82 hektar yang direkod pada tahun 2015. 

Antara kekangan yang telah dikenal pasti adalah kekangan dari segi operasi, kekangan sumber manusia dan paling utama adalah kekangan dari segi kewangan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi wakaf dengan baik dalam tempoh jangka masa panjang.

Oleh itu, bagi mengurus harta wakaf dengan lebih cekap, maka beberapa Majlis Agama Islam Negeri telah mewujudkan agensi wakaf  bagi membantu urus tadbir harta wakaf untuk jangka panjang.

Agensi wakaf merujuk kepada organisasi sama ada dalam bentuk perbadanan, syarikat atau koperasi yang ditubuhkan oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) untuk mengurus dan membangunkan harta wakaf. Agensi wakaf ini  merupakan hak milik penuh MAIN dan mempunyai punca undang-undang yang sah untuk mengurus dan membangunkan wakaf.

Negeri Sarawak merupakan negeri yang pertama mempunyai agensi wakafnya sendiri iaitu Tabung Baitulmal Sarawak (TBS) yang ditubuhkan pada tahun 1984. Walau bagaimanapun, peranan Wakaf hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat punca kuasa pelantikan sebagai pemegang amanah wakaf daripada Majlis Islam Sarawak (MIS) pada tahun 2001.

Seterusnya Negeri Sembilan menubuhkan agensi wakaf dengan nama Perbadanan Wakaf Negeri Sembilan (PWNS) pada tahun 2005.

Wakaf Korporat AnNur Berhad, di Johor  juga adalah antara agensi wakaf korporat yang berjaya bermula sejak tahun 2000 dan menggunakan nama baharu ini pada 2009.

Negeri Selangor juga menubuhkan Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) pada tahun 2011. Seterusnya negeri lain yang menubuhkan agensi wakaf adalah Negeri Perak dengan nama Wakaf Ar-Ridzuan pada tahun 2016 dan diikuti oleh Wilayah Persekutuan dengan nama Pusat Wakaf  Wilayah Persekutuan juga pada tahun 2016.

Penubuhan agensi ini menunjukkan komitmen MAIN selaku pemegang amanah wakaf untuk melaksanakan pengurusan wakaf dengan lebih baik dengan penubuhan agensi wakaf secara korporat. 

Perubahan pentadbiran wakaf daripada Jabatan Kerajaan kepada agensi wakaf berbentuk korporat ini sebenar telah dilaksanakan di beberapa buah negara luar. Sebagai contoh negara Kuwait telah mengkorporatkan institusi wakafnya pada tahun 1993.

Manakala negara Qatar telah mengkorporatkan institusi wakaf pada tahun 1996. Singapura telah mengkorporatkan Bahagian Hartanah, Majlis Ugama Islam Singapura kepada Warees Investment Pte Ltd (Warees) pada tahun 2002, diikuti Jordan pada tahun 2003, Emiriah Arab Bersatu pada tahun 2004 dan yang Arab Saudi pada tahun 2016.

Justeru itu, penubuhan agensi wakaf oleh beberapa negara Arab juga menunjukkan keperluan untuk mewujudkan agensi wakaf yang ditadbir secara korporat di negara tersebut untuk membantu perkembangan wakaf yang lebih positif.

Peranan Agensi Wakaf

Agensi wakaf berperanan membantu pihak MAIN menguruskan harta wakaf dengan lebih efisien dan profesional. Walaupun MAIN merupakan pemegang amanah tunggal hartanah wakaf, namun pengurusan hartanah memerlukan mereka yang pakar dan berpengetahuan dalam pengurusan terutamanya berkaitan pembangunan hartanah yang merupakan core business bagi pengurusan wakaf.

Sebagai contoh, peranan agensi wakaf seperti TBS di Sarawak adalah untuk membangunkan serta meneroka peluang dan potensi hartanah wakaf di Sarawak. Manakala peranan PWS adalah menguruskan harta wakaf Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dengan baik seperti mengkaji, merancang, membangun serta menyelenggarakan aset wakaf.

Peranan PWNS pula adalah untuk menjalankan pengurusan wakaf dan perkara-perkara yang berkaitan dengan wakaf secara profesional dan teratur. Peranan yang hampir sama ini menunjukkan bahawa ketiga-ketiga agensi diperlukan oleh MAIN untuk membangunkan dan menguruskan harta wakaf dengan lebih cekap dan profesional.

Selain daripada peranan tersebut di atas, kesemua agensi wakaf ini juga berperanan untuk memungut wakaf tunai yang telah dibenarkan dilaksanakan di Malaysia selaras dengan keputusan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-77 pada tahun 2007 (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2009). Wakaf tunai ini dapat membantu agensi wakaf membina dan memperolehi dana untuk membangunkan dan mengembangkan aset wakaf oleh pihak MAIN.

Secara amnya, penubuhan agensi wakaf ini dilihat lebih fleksibel berbanding dengan pentadbiran secara terus oleh MAIN yang mempunyai kekangan terdahulu dalam melaksanakan peranan wakaf.

Peranan Agensi Wakaf Dalam Konteks Kelestarian Kewangan

Agensi wakaf ini sangat diperlukan bagi melestarikan kewangan wakaf bagi jangka panjang dan boleh  ditambahbaik dengan merujuk model kelestarian dalam Jadual 1. Menurut John Elkington yang menulis teori ini pada 2001, kelestarian dipacu oleh 3 faktor utama iaitu planet, manusia dan keuntungan (Planet, People, Profit).

Ketiga-tiga faktor ini saling berkaitan antara satu sama lain bagi menyokong kelestarian. Berdasarkan teori ini, tanah wakaf (planet) haruslah dibangunkan, diusahakan dan diselenggarakan dengan baik agar masyarakat (people) dapat menggunakannya seterusnya untuk menjana pendapatan dan keuntungan (profit).

Hartanah yang tidak diuruskan dengan baik akan menyebabkan ianya terbiar dan tidak menjana manfaat. Ini menunjukkan hubungan antara ketiga-tiga faktor ini, iaitu planet dan people menyokong kepada kelestarian keuntungan atau manfaat (profit). Oleh yang demikian, cadangan model untuk kelestarian kewangan wakaf berikut (Jadual 1) telah dirangka dengan mengikut idea John Elkington (2001) sebagai asas panduan untuk mengklasifikasikan sejauh mana peranan agensi wakaf dapat membantu melestarikan kewangan.

Jadual 1: Cadangan Model Kelestarian Kewangan Wakaf

(diubahsuai daripada Model Elkington, 2001)

A. Faktor Planet

Planet dalam konteks wakaf merujuk kepada harta wakaf yang diamanahkan oleh pewakaf kepada MAIN. Tanah wakaf telah wujud dan sentiasa lestari kerana aset wakaf ini bersifat kekal, tidak boleh dijual, dipindah milik atau diwarisi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum syarak.

Sekiranya harta wakaf ini diuruskan dengan teratur seperti di selenggara dan dibangunkan, maka harta wakaf tersebut dapat memberi manfaat yang maksimum kepada masyarakat. Umum mengetahui, terdapat banyak tanah-tanah wakaf yang tidak diuruskan dengan baik menyebabkan ianya menjadi terbiar dan tidak boleh digunakan.

Terdapat kira-kira 88% daripada keseluruhan tanah wakaf yang belum lagi  dibangunkan secara efisien di Malaysia. Jumlah tanah wakaf yang terletak berjauhan antara satu sama lain juga menyebabkan, tanah wakaf ini sukar dipantau agar ianya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Sekiranya dioptimumkan, hartanah wakaf ini dapat memberi pulangan manfaat yang besar kepada masyarakat.

Peranan agensi wakaf ini yang dianggotai oleh pakar-pakar yang diperlukan dapat memberikan idea terbaik untuk pembangunan aset wakaf.

i. Pembangunan Hartanah

Aktiviti pembangunan hartanah merangkumi aktiviti merancang dan membangunkan hartanah wakaf. Dengan penubuhan agensi wakaf, pelan perancangan wakaf dapat diaturkan dengan lebih baik. PWS misalnya telah mengklasifikasikan kategori tanah wakaf mengikut gred bagi menentukan kesesuaian tanah yang boleh dibangunkan ataupun tanah yang sukar dibangunkan.

Terdapat pelbagai projek dan pembangunan telah dirancang di atas tanah wakaf seperti projek perumahan, projek komersil dan projek sosial yang memberi impak kepada masyarakat di samping menambah pulangan kewangan ke atas aset. Tanah-tanah yang terletak berjauhan dan sukar dibangunkan akan diistibdalkan untuk memudahkan urusan pengurusan dan pembangunan.

Manakala TBS pula telah membangunkan beberapa projek secara bersepadu yang dapat memberi impak pada masa ini dan juga untuk jangka masa panjang. Dengan adanya agensi wakaf,  pembangunan tanah wakaf dapat diuruskan dengan lebih baik dan profesional.

Kos bagi pembangunan hartanah memakan nilai yang cukup besar. Oleh itu, keputusan pembangunan hartanah adalah satu keputusan yang strategik dan memerlukan perancangan yang tepat. Oleh itu, peranan agensi wakaf yang mempunyai tenaga pakar dan profesional dapat membantu pembangunan hartanah ini.

Iklan

ii. Pengurusan dan Penyelenggaraan

Pengurusan dan penyelenggaraan hartanah adalah penting untuk kelestarian kewangan wakaf. Pengurusan dan penyelenggaraan hartanah meliputi segala aspek operasi, penyenggaraan serta menjaga keselamatan aset daripada kerosakan, pencerobohan atau salah guna.

Sekiranya kesemua elemen ini jika tidak diuruskan dengan baik, harta wakaf tadi berkemungkinan akan rosak atau terbiar menyebabkan ianya tidak dapat digunakan.

Dengan adanya agensi wakaf yang ditubuhkan sama ada dalam bentuk perbadanan, syarikat ataupun koperasi. Operasi pengurusan hartanah-hartanah wakaf dapat dilaksanakan dengan lebih baik kerana agensi wakaf boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti menjana manfaat dan pendapatan.

Pelbagai aktiviti di atas tanah wakaf boleh diaturkan oleh agensi tersebut untuk memaksimumkan manfaat seperti pengurusan sewaan, aktiviti perniagaan dan juga pertanian. Dengan adanya hasil manfaat yang lebih baik, maka agensi wakaf akan mempunyai dana yang lebih tinggi untuk membiayai kos pengurusan hartanah wakaf di samping memberikan manfaat yang lebih baik kepada penerima manfaat.

B. Faktor Manusia

Manusia merupakan peranan terpenting daripada kedua-dua faktor lain. Manusia yang dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini bertindak menyusun dan menguruskan semua faktor untuk mencapai matlamat.

Peranan manusia dalam kajian ini dibahagi kepada tiga kumpulan iaitu kakitangan agensi wakaf, masyarakat dan pemegang amanah.

i. Kakitangan

Dengan adanya agensi wakaf juga, pengambilan kakitangan profesional dan pakar  lebih mudah diuruskan kerana ianya hanya melalui prosedur dalaman sahaja berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kewangan oleh agensi tersebut. Kakitangan seperti jurutera, juru nilai hartanah dan profesional lain amat diperlukan oleh agensi wakaf.

PWS misalnya mempunyai juruteranya sendiri untuk membantu kerja-kerja pembangunan dan juga penyelenggaraan aset-aset wakaf. Begitu juga dengan TBS yang mempunyai jurutera di bawah anak syarikatnya yang dapat memberi nasihat teknikal untuk pembangunan dan penyelenggaraan wakaf. Dengan adanya kepakaran ini, maka urusan untuk pembangunan dan pengurusan hartanah akan menjadi lebih mudah.

Agensi wakaf boleh mengaturkan struktur kakitangan mengikut kesesuaian dan keperluan agensi dari peringkat atasan hinggalah ke peringkat bawahan. Ini merupakan satu kelebihan bagi membolehkan agensi wakaf itu bergerak pantas bagi meningkatkan pengurusan hartanah wakaf. 

ii. Masyarakat

Dengan adanya masyarakat yang prihatin, mereka menyumbangkan wakaf dalam berbagai bentuk kerana keikhlasan mereka untuk membantu agama dan masyarakat. penglibatan masyarakat dilihat suatu tindakan yang baik bagi membawa masyarakat turut sama-sama bertanggungjawab terhadap pengurusan harta wakaf. Masyarakat yang telah dididik dengan sifat pemurah, akan sentiasa membantu untuk meningkatkan peranan wakaf.

Melalui agensi wakaf yang ditubuhkan, pelbagai program promosi dan kesedaran telah dilaksanakan oleh agensi wakaf bagi menggalakkan orang ramai berwakaf. Antara program yang telah dibuat oleh agensi wakaf adalah seperti karnival wakaf, program bantuan wakaf dan program kesedaran melalui khutbah Jumaat.

Di samping itu, program kerjasama pintar dengan pelbagai pihak boleh menggalakkan masyarakat berwakaf dan bertanggungjawab kepada wakaf. Kerjasama pintar yang dibuat seperti dengan pihak institusi perbankan, institusi pendidikan dan sebagainya mampu membudayakan amalan berwakaf di kalangan masyarakat.

Kerjasama antara PWS dengan Bank Muamalat adalah satu contoh jaringan kerjasama yang berjaya untuk membantu melestarikan kewangan wakaf. Ini menunjukkan dengan wujudnya agensi wakaf, penyertaan masyarakat untuk membantu melestarikan kewangan wakaf dapat ditingkatkan.

iii. Pemegang Kepentingan

MAIN masih merupakan pemegang kepentingan kepada agensi wakaf ini. Walau bagaimanapun, kebanyakan agensi wakaf ini turut mengambil tenaga pakar luar yang berpengalaman untuk menganggotai lembaga pemegang amanah.

Di samping itu, terdapat juga agensi wakaf yang turut mewujudkan jawatankuasa kecil yang dianggotai oleh beberapa orang pakar luar mengikut bidang jawatankuasa yang ditubuhkan seperti jawatankuasa pembangunan hartanah. PWS sebagai contoh, turut menjemput beberapa orang pakar daripada universiti tempatan untuk memberi idea pembangunan aset wakaf.

Begitu juga dengan TBS yang mendapat idea hasil kerjasama dengan beberapa pihak seperti pakar-pakar hartanah untuk membangunkan wakaf. Dengan buah fikiran yang ada, mereka ini dapat menyumbang idea untuk pengurusan wakaf yang lebih baik.

Pemegang kepentingan juga bertindak untuk menjaga dari segi integriti dan kebertanggungjawaban agensi wakaf. Mereka perlu memastikan bahawa harta wakaf diuruskan dengan cara terbaik dan tidak berlaku salah guna kepada harta wakaf tersebut. Pelaporan berkala boleh dibuat untuk meyakinkan masyarakat tentang tadbir urus agensi wakaf.

C. Faktor Keuntungan/ Manfaat

Terdapat dua bentuk manfaat yang disediakan oleh wakaf, pertamanya adalah manfaat dari segi penggunaan seperti penggunaan masjid dan surau, dan yang kedua adalah manfaat dalam bentuk kewangan. Kedua-dua manfaat adalah penting untuk menunaikan amanah pewakaf.

Manfaat dalam bentuk pengguna membolehkan penerimanya memperolehi manfaat daripada harta yang ditinggalkan oleh pewakaf. Sebagai contoh, seorang pelajar dapat belajar dalam bilik darjah yang kondusif di sekolah yang diwakafkan oleh pewakaf.

Manakala manfaat dalam bentuk kewangan pula boleh digunakan untuk memberi bantuan kepada pihak yang layak menerima manfaat di samping boleh gunakan juga sebahagiannya untuk menampung kos pengurusan dan penyelenggaraan hartanah tersebut.

Peranan agensi wakaf adalah untuk memaksimumkan manfaat wakaf dalam berbagai bentuk. PWS sebagai contoh telah membangunkan masjid, sekolah, pusat tahfiz yang cantik dan moden untuk kegunaan masyarakat.

Ia juga telah membeli beberapa buah kedai untuk disewakan, dan hasil pulangan daripada sewaan tersebut digunakan untuk kos pembangunan dan penyelenggaraan harta wakaf yang lain serta sebahagiannya untuk kos operasi.

Begitu juga dengan model wakaf yang dilaksanakan di TBS, mereka telah membangunkan beberapa projek pembangunan bersepadu yang terdiri daripada ruang pejabat, ruang perniagaan dan ruang untuk aktiviti sosial yang boleh memberi manfaat dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan.

Rumusan

Penubuhan agensi wakaf secara korporat oleh MAIN banyak membantu untuk melengkapkan peranan MAIN sebagai pemegang amanah wakaf. Banyak projek dapat dilaksanakan oleh agensi wakaf berdasarkan keupayaan kepakaran dan kebolehan untuk melaksanakannya.

Agensi wakaf dapat membantu dari segi menjana manfaat dengan lebih baik selain mempunyai kakitangan yang sesuai untuk pembangunan dan pengurusan wakaf.  Bentuk kerjasama oleh agensi wakaf dengan berbagai pihak seperti institusi bank dan institusi pendidikan juga banyak membantu untuk  menjayakan pembangunan wakaf dan menyedarkan masyarakat.

Oleh itu, semua faktor yang membantu untuk kelestarian kewangan dapat ditingkatkan dengan penubuhan agensi wakaf ini. Sehubungan itu, penubuhan agensi wakaf adalah satu perubahan positif yang boleh dilaksanakan oleh MAIN dan sebagai inspirasi kepada negeri lain di Malaysia untuk membawa pembangunan wakaf ke arah kelestarian kewangan yang lebih cekap dan berjaya di masa hadapan.

Ditulis oleh Dr Amalina Abdullah. Beliau bertugas sebagai pensyarah kanan di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Putra Malaysia. Beliau juga AJK Pendidikan Masyarakat, Malaysian Association of Muslim Finance Professionals (MFP). Berpengalaman dalam pengajaran dan penyelidikan berkaitan  perakaunan kewangan, kewangan Islam, Etika dan Tadbir Urus Korporat. Boleh hubungi beliau melalui: [email protected]

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Perubahan Dalam Dunia Kewangan Akan Datang

Pernahkah kita tertanya-tanya, bagaimana agaknya perkhidmatan dalam dunia kewangan untuk tempoh lima ke sepuluh tahun yang akan datang?

Seperti yang kita sedia maklum, bidang kewangan adalah bidang yang relevan sepanjang zaman kerana transaksi kewangan berlaku setiap hari dan pengurusan kewangan amat diperlukan bagi setiap individu.

Namun, bagaimanakah cara pelaksanaan dan kemudahan untuk pengguna pada masa hadapan?

Hikmah pandemik yang berlaku hari ini, kita lihat banyak perkara boleh dilakukan secara online dan ianya memudahkan urusan pelbagai pihak. Ia juga menjimatkan masa, tenaga dan mempercepatkan urusan.

Walaupun ekonomi negara-negara G7 masih mendominasi iaitu Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepun, Amerika Syarikat dan United Kingdom; negara lain yang sedang membangun menunjukkan peningkatan dan mereka lebih mudah melaksanakan teknologi dalam kewangan berbanding negara yang sudah 40 tahun menggunakan sistem lama yang didapati banyak digunakan negara G7.

Tinjauan telah dijalankan oleh pihak Deloitte yang melibatkan institusi dari 28 buah negara dan 200 responden eksekutif senior. Tinjauan ini mendedahkan bagaimana kesan geografi mempengaruhi perkhidmatan kewangan akan datang dan apa yang mereka rancangkan.

Hasil dari analisis tersebut medapati negara G7 agak skeptikal dengan perubahan yang dilakukan atau akan dilakukan dengan teknologi baru dan kurang berminat untuk melaksanakannya.

Selain itu, keperluan untuk bakat baru juga berbeza. Negara G7 mencari mereka yang berpengetahuan dalam industri namun pihak lain mencari alternatif yang lebih fleksibel dan pelaksanaan lebih mudah

Teknologi akan memberi kesan tetapi pasaran baru teknologi tidak akan mendominasi keadaan sekarang.

Iklan

Tinjauan ini juga menunjukkan 5 kategori responden di negara G7 terhadap pelaksanaan teknologi dalam dunia kewangan contohnya transaksi menggunakan internet, biometrik, matawang kripto, bayaran menggunakan handphone, blockchain, Robotic & Cognitive Automation (R&CA). Hasilnya mendapati bahawa negara G7 menyatakan ia tidak memberi impak yang besar terhadap apa yang dilakukan sekarang.

Dari carta di atas kita lihat penerimaan institusi selain dari negara G7 lebih terbuka dalam menggunakan teknologi baru. Sekarang pun kita boleh nampak kesannya terhadap negara China yang lebih laju dalam menjana ekonomi negara dengan menggunakan teknologi baru.

Namun, negara G7 mengakui kesan teknologi dalam dunia bisnes dalam kebanyakan sektor seperti perkhidmatan pelanggan, pembangunan produk, operasi dan pemilihan bakat baru dalam industri. Mereka lebih memilih pekerja yang mahir dalam sesuatu bidang.

Maka, kita perlu bersedia dengan segala kemungkinan teknologi akan datang. Teknologi adalah bagus namun ia tidak menafikan keperluan interaksi dengan manusia untuk menerangkan mengenai sesuatu produk serta memberi perkhidmatan.

Jangan risau kepada mereka yang menjadi agen dalam servis kewangan kerana perkhidmatan dan kemahiran anda amat diperlukan. Ini kerana dengan adanya teknologi memang ia memudahkan namun membuatkan orang lain akan sibuk juga dengan hal lain.

Akhirnya, kita akan mencari seseorang dalam bidang kewangan untuk uruskan kewangan peribadi seperti simpanan, pelaburan, takaful dan juga urusan wasiat.

Artikel ditulis oleh Puan Sarah Hata. Penulis merupakan seorang konsultan kewangan (pelaburan, takaful dan wasiat) di sebuah institusi kewangan di Malaysia dan juga perunding imej. Mempunyai pengalaman menulis, memberi ceramah di beberapa syarikat seluruh Malaysia dan juga sesi konsultansi individu.

Sumber Rujukan:

Iklan

Apa Sebenarnya Kebebasan Kewangan (Financial Freedom)?

Kita sering risau tentang duit. Kita selalu rasa yang duit kita tak pernah cukup. Bila ada duit, kita perlu bayar hutang setiap bulan.

Kalau diikutkan, banyak lagi perkara lain yang kita nak buat kalau ada duit.

Cukup tak duit kita kalau tiba-tiba berlaku kecemasan?

Pernah buat kira-kira berapa lama kita boleh bertahan jika tiba-tiba kita tidak lagi boleh bekerja? Bil-bil setiap bulan masih nak kena bayar, hutang-hutang pun sama.

Apakah kebebasan kewangan? Boleh ke kita nak capai benda ni?

Kebebasan kewangan dalam erti kata mudah adalah mempunyai mempunyai lebihan duit dan juga simpanan selepas berbelanja.

Bila kita dah tak perlu risau tentang duit, itu dipanggil sebagai kebebasan kewangan (financial freedom).

Bila kita dah tak perlu bekerja keras siang malam semata-mata untuk mencari duit, itu bermakna kita dah mencapai tahap kebebasan kewangan.

Ramai yang salah faham dan merasakan kebebasan kewangan adalah bebas hutang ataupun sudah menyimpan sedikit duit untuk masa depan.

Bebas dari hutang adalah permulaan yang baik untuk mencapai kebebasan kewangan.

Orang yang mempunyai kebebasan kewangan sudah tidak perlu bekerja? Tidak semestinya. Mereka mempunyai banyak cara lain untuk menjana wang selain bekerja. Kalau tak bekerja setiap hari pun masih boleh dapat duit. Mereka yang dah sampai level ini masih bekerja sebab memang suka dan bukannya bekerja secara terpaksa untuk mendapatkan duit.

Satu lagi salah faham tentang kebebasan kewangan adalah orang kaya adalah orang yang mempunyai kebebasan kewangan.

Ada orang kaya yang tidak mempunyai kebebasan kewangan dan ada orang yang tidak kaya mempunyai kebebasan kewangan.

Sebagai contoh, ada orang yang sudah kaya bekerja lebih keras dan meluangkan masa yang banyak untuk mencari lebih banyak duit. Akhirnya, badan sudah mula sakit dan perlu berehat dan seterusnya tidak mempunyai banyak masa untuk menikmati duitnya.

Manakala, orang biasa pula apabila mempunyai wang yang cukup banyak, bijak melakukan pelaburan dan akan mendapatkan aliran tunai yang takkan putus.

Iklan

Dalam kedua-dua kes ini, kita boleh lihat keduanya boleh dianggap kaya pada suatu tahap, tetapi hanya seorang sahaja yang mencapai kebebasan kewangan.

Kebebasan kewangan penting kerana ia memberi jaminan untuk kita pada masa depan. Kita tidak perlu risau kalau kita tiba-tiba tidak bekerja, ataupun mempunyai urusan kecemasan yang memerlukan wang.

Ini bermaksud kita mestilah mempunyai pelaburan dan pendapatan pasif untuk memastikan kelangsungan hidup.

Adakah ia mustahil atau boleh dicapai?

Sebenarnya, boleh. Individu yang sudah mencapai tahap kebebasan kewangan ini rata-rata bermula dengan sedikit pengorbanan mencari duit lebih pada peringkat awal.

Maksudnya, melakukan lebih daripada satu pekerjaan untuk mencari “side income”.

Bila dah ada duit lebih sedikit, mahu atau tidak kita perlu mulakan pelaburan seperti terlibat dalam pasaran saham atau hartanah untuk mengembangkan duit tadi.

Baca Kita Tak Akan Jadi Kaya Dengan Hanya Menabung.

Kesimpulannya, kebebasan kewangan sangat penting.

Pada awalnya, memang agak sukar dan kita perlu bekerja keras untuk membayar hutang dan membuat simpanan.

Kita juga mungkin perlu menolak pelawaan rakan-rakan yang mengajak kita keluar untuk lepak dan sebagainya. Kita perlu menetapkan matlamat untuk memberi motivasi kepada kita.

Contohnya, untuk bersara awal ataupun mempunyai wang untuk melancong mengelilingi Eropah pada masa lapang. Proses ini bukanlah “skim cepat kaya” dan ia mengambil masa bertahun-tahun lamanya untuk mengubah kehidupan kita.

Ditulis oleh Abang Yazree Hazwan. Penulis merupakan seorang Eksekutif di sebuah syarikat penyelidikan pasaran di Malaysia. Mempunyai pengalaman dalam bidang insurans/reinsurans di syarikat reinsurans tempatan.

Sumber Rujukan: https://wellbalancedwallet.com/financial-freedom/

Iklan

5 Tips Simple Bantu Jimat Duit Bila Nak Pergi Bercuti

Melancong dengan misi percutian bajet menjadi keinginan ramai orang. Siapa yang tak suka melancong, betul tak? Dengan pergi bercuti ke sana sini, kita dapat rehatkan badan, lapangkan fikiran, bebas meneroka keindahan alam di samping melihat tempat orang. Bak kata pepatah Melayu, jauh perjalanan luas pemandangan.

Berikut merupakan 5 tips untuk berjimat apabila kita nak pergi bercuti.

1. Pergi Luar Waktu Puncak

Perkara utama yang perlu dititik beratkan ketika nak pilih tarikh untuk pergi bercuti, adalah dengan mencari waktu yang sesuai dan tepat. Sebaiknya, anda pilih waktu yang tidak ramai orang pergi bercuti dan bukan pada hujung minggu. Kebiasaannya, pada musim cuti sekolah, cuti umum dan cuti hujung minggu, kos pelancongan lebih mahal berbanding hari biasa disebabkan permintaan yang tinggi.

Sekiranya nak pergi melancong pada hari-hari luar musim cuti ni, boleh minta diskaun dan dapatkan pakej pelancongan yang jauh lebih murah. Harga hotel juga biasanya lebih murah.

2. Buat Tempahan Awal

Rancang percutian anda dengan lebih awal sekiranya anda memilih untuk menggunakan pengangkutan udara seperti kapal terbang. Ini kerana harga tikel kapal terbang adalah lebih murah jika anda menempahnya lebih awal. Tengok-tengok juga kalau ada harga promosi dan kena pula dengan tarikh yang anda nak pergi bercuti.

Begitu juga halnya dengan tempahan hotel. Kos akan jadi lebih rendah jika anda membuat tempahan awal, kerana masih banyak tempat kosong di hotel tersebut. Kalau tunggu sampai last minute, pihak hotel pasti akan caj lebih mahal.

Paling ideal buatlah tempahan 3-4 bulan lebih awal sebelum nak bercuti. Oh ya, sebelum buat tempahan tu buatlah perbandingan harga tiket dengan menggunakan aplikasi seperti Google Flights atau Expedia.

3. Bercuti Secara Berkumpulan

Jika anda masih bujang, anda boleh melancong secara berkumpulan dengan melancong bersama beberapa orang rakan ataupun mengikuti trip rombongan percutian. Banyak kos dapat anda kongsi bersama dan pastinya ia lebih menguntungkan. Di antara kos yang dapat dikurangkan adalah kos pengangkutan dan penginapan.

Iklan

Kebiasaanya, agensi-agensi perlancongan akan memberikan diskaun untuk pakej percutian untuk 3 orang atau lebih. Gunakanlah peluang yang diberikan sebaik mungkin.

4. Bawa Stok Makanan Segera

Jika anda ingin bercuti ke luar negara, pastinya makanan yang dijual adalah agak tinggi. Untuk jimatkan kos makan anda, boleh bawa makanan sendiri seperti nasi segera, mi segera, biskut yang mudah dibawa ke mana-mana.

Kaki travel mesti selalu akan standby produk Brahim’s kan? Produk ini boleh dibeli di pasaraya seperti Giant & Tesco. Kalau nak beli dalam kuantiti yang banyak boleh singgah beli di kilang mereka di:

Lot 9 & 11
Jalan P/9B, Kawasan Perusahaan Bangi,
43650, Selangor

https://her.is/2Fcjn1O

Anda juga boleh makan kenyang-kenyang sewaktu dalam bilik hotel sebelum keluar berjalan-jalan bagi mengelakkan anda terpaksa makan di luar ketika menjalankan sebarang aktiviti. Kalau buffet breakfast ada disediakan, makan dulu sebelum keluar.

5. Guna Kenderaan Awam

Naik kenderaan awam akan lebih menjimatkan daripada segi kos dan juga tenaga. Ketika naik kenderaan awam seperti bas atau tren, dapat juga melihat cara hidup penduduk tempatan. Anda juga boleh dapatkan nasihat daripada mereka berkenaan tempat-tempat menarik di kawasan sekitar yang bagus untuk dikunjungi. Contohnya jika ke Singapura, duit tambang MRT mereka memang murah. Efisyen pula tu.

Harap perkongsian kali ini berguna untuk anda yang akan melancong ke luar negara tak lama lagi. Enjoy dan selamat bercuti dengan bajet yang ciput!

Baca juga The 10 Most Expensive Hotel Suites in Malaysia And How Much They Cost Per Night

Iklan

Apakah Skim Amalan Pertanian Baik Malaysia (myGAP) dan Bagaimana Untuk Mendapatkannya?

Ada yang pernah dengar akan Skim Amalan Pertanian Baik Malaysia ni tak? Atau kenal mana-mana saudara atau kenalan yang terlibat dalam industri pertanian?

myGAP adalah salah satu pensijilan yang direka oleh jabatan pertanian untuk memberi pengiktirafan kepada ladang-ladang yang melaksanakan amalan pertanian yang baik (Good Agricultural Practice) di mana konsepnya adalah mesra alam, menjaga kebajikan dan keselamatan pekerja supaya mereka boleh menghasilkan produk yang berkualiti, selamat dan boleh dimakan.

Amalan Pertanian yang Baik mengintegrasikan sistem pertanian di mana tujuannya adalah untuk menguruskan semua sumber pengeluaran tanaman dengan selamat. Dengan menggunakan sistem ini, diharapkan produktiviti ladang akan meningkat dan proses pengeluaran selamat. Pada masa yang sama, ia perlu menyediakan makanan yang berkualiti dan masih mengambil kira kebajikan, keselamatan dan kesihatan pekerja serta perlindungan alam sekitar. Oleh itu, GAP diguna pakai sebagai amalan oleh pengeluar dalam menjalankan aktiviti perladangan mereka.

Kalau ikut kepada definisi yang diberikan oleh Jabatan Pertanian pula,

Amalan Pertanian Baik adalah satu sistem pengurusan sumber di dalam pengeluaran pertanian secara baik dan lestari. Sistem ini dapat meningkatkan produktiviti ladang serta menghasilkan makanan yang selamat dan berkualiti dengan mengambilkira kebajikan, keselamatan dan kesihatan pekerja serta memelihara alam sekitar.

Malaysian Good Agricultural Practice (myGAP) adalah satu skim pensijilan yang dirangka oleh Jabatan Pertanian pada tahun 2002 untuk memberi pengiktirafan kepada ladang-ladang yang mengamalkan APB berkonsepkan mesra alam sekitar, menjaga kebajikan dan keselamatan pekerja bagi menghasilkan produk yang berkualiti, selamat dan sesuai dimakan. myGAP merupakan penjenamaan semula bagi menggantikan Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM). Skim ini dibangun berpandukan Malaysian Standard MS 1784:2005 Crop Commodities – Good Agricultural Practice (GAP)

Bagaimana Nak Dapat Sijil myGAP?

Pertama, anda mesti menghantar permohonan syarikat anda yang boleh diperolehi daripada laman web rasmi Jabatan Pertanian. Kemudian, anda akan diaudit oleh mereka yang bertanggungjawab, dan seterusnya mereka akan menilai amalan pertanian anda untuk memastikan bahawa ia adalah bersandarkan kepada syarat-syarat yang dinyatakan dalam garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Iklan

Apabila ladang anda telah lulus penilaian, anda akan menerima sijil pengiktirafan rasmi. Ini akan membolehkan anda sebagai pengeluar untuk membuat perjanjian yang menandakan kualiti dan menjadikan produk anda selamat untuk dijual di pasaran Malaysia atau antarabangsa.

Sebelum membuat permohonan untuk memohon pensijilan SALM pastikan ladang itu adalah entiti undang-undang dan bahawa semua pekerja adalah sah di usia 16 tahun ke atas. Ladang ini juga memerlukan kawasan penyimpanan yang sesuai untuk racun perosak dan baja serta pelan pelupusan sisa yang sesuai dan pekerja mempunyai pakaian pelindung yang sesuai ketika mengendalikan racun perosak. Di samping itu, racun perosak yang digunakan mesti didaftarkan oleh Lembaga Racun Perosak dan bahawa residunya adalah kurang daripada Had Residu Maksimum (MRL) Jadual 16 Akta Makanan 1983.

Dan di antara unsur-unsur yang terkandung di dalam myGAP termasuklah:

 1. Kebolehpercayaan
 2. Penyimpanan Rekod dan Audit Dalaman
 3. Menanam Bahan dan Stok Akar
 4. Sejarah Tapak dan Pengurusan Tapak
 5. Pengurusan Tanah dan Substrat
 6. Pengurusan Baja (Organik dan Organik)
 7. Pengairan dan Fertigasi
 8. Perlindungan Tanaman
 9. Penuaian
 10. Pengendalian Pasca Panen
 11. Analisis Residu Pestisida Hasil
 12. Pengurusan Sisa dan Pencemaran, Kitar Semula dan Penggunaan Semula
 13. Kesihatan, Keselamatan dan Kebajikan Pekerja
 14. Isu Persekitaran
 15. Rekod Aduan
 16. Keperluan Undang-Undang

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, boleh hubungi:

Urusetia
Seksyen Pensijilan Ladang
Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman
Jabatan Pertanian,
Aras 7, No. 30, Persiaran Perdana,
Presint 4, 62624 Putrajaya.

No. Tel : 03-8870 3597 / 3570 / 3566 / 3193 / 3580 / 3587 / 3450 / 3569 / 3446 / 3454
No. Faks : 03-8888 7639
Emel : [email protected]

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!