Konsep Dan Kategori Pemilikan Harta Dalam Islam

Pemilikan dalam bahasa Arab disebut sebagai milk (ملك) atau milkiyyah (ملكیة). Daripada sudut bahasanya berdasarkan Kitab Lisan ul Arab, ia bermaksud keadaan menguasai sesuatu dan keupayaan bertindak melupuskan sesuatu yang dimiliki.  

Manakala daripada sudut istilah pula, terdapat definisi berbeza yang dikemukakan oleh para fuqaha mazhab empat.

1. Definisi Menurut Mazhab Hanafi

قدرة یثبتھا الشارع ابتداء على التصرف (إلا لمانع)

Kemampuan asal yang ditetapkan oleh syarak bagi mengendalikan sesuatu harta melainkan jika terdapat halangan.

2. Definisi menurut Mazhab Maliki

حكم شرعي مقدر في العین أو المنفعة یقتضي تمكن من یضاف إلیھ من انتفاعھ بالمملوك والعوض عنھ من حیث ھو كذلك

Hukum syarak (mengikut perundangan yang sah) ditetapkan terhadap fizikal harta ataupun manfaat harta yang membolehkan seseorang untuk mengambil faedah daripada harta yang dimiliki dan menerima pampasan daripadanya.

3. Definisi Menurut Mazhab Hanbali

القدرة الشرعیة على التصرف في الرقبة

Keupayaan yang sah untuk mengendalikan sesuatu harta.

4. Definisi Menurut Mazhab Syafie

حكم شرعي یقدر في عین أو منفعة یقتضي تمكن من ینسب إلیھ من انتفاعھ والعوض عنھ من حیث ھو كذلك

Hukum syarak (mengikut perundangan yang sah) yang ditetapkan terhadap fizikal harta ataupun manfaat yang diberikan kepada seseorang supaya beliau dapat mengambil faedah dan menerima pampasan daripadanya.

Photo by Pixabay from Pexels

Walaupun terdapat perbezaan definisi pemilikan harta, tetapi secara konsep dan unsur utamanya ia masih sama iaitu:

i. Pemilikan merupakan hubungan eksklusif dan absah di sisi perundangan.

ii. Hubungan eksklusif ini terbina di antara manusia dan harta yang dimiliki.

iii. Matlamat daripada hubungan eksklusif tersebut membawa kepada keupayaan seseorang (pemilik) untuk mengeksploitasi dan mengambil faedah daripada harta yang dimiliki. Hal ini bersesuaian dengan hakikat pemilikan.

iv. Keupayaan seseorang (pemilik) untuk mengeksploitasi dan mengambil faedah daripada harta yang dimiliki telah menjadi penghalang kepada orang lain (selain daripada pemilik) untuk mendapat hak yang sama.

v. Keupayaan mengeksploitasi dan mengambil faedah daripada harta boleh dilakukan samada melalui pemilik sendiri atau diwakilkan kepada orang lain.

2 Kategori Pemilikan Harta

Photo by Michael Steinberg from Pexels

Kategori pemilikan harta berdasarkan kapasiti pemilikan dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pemilikan penuh (milk tam) dan pemilikan separa penuh (milk naqis).

1. Pemilikan Sempurna (Milk Tam)

Iklan

Pemilikan sempurna bermaksud seseorang memiliki fizikal dan manfaat harta tersebut secara bersama. Ibn Rajab menyatakan bahawa pemilikan ini terjadi disebabkan beberapa kaedah transaksi tertentu seperti jual beli, hibah, wasiat dan lain-lain.

Melalui pemilikan yang diperolehi daripada kaedah yang disebutkan, seseorang memiliki harta tersebut secara penuh iaitu beliau milik kepada fizikal dan manfaat harta tersebut.

Sebagai contoh, kita membeli sebuah jam tangan. Kita menjadi pemilik sempurna ke atas jam tersebut. Kita memiliki fizikal jam serta manfaat jam tersebut seperti melihat masa dan pelbagai fungsi lain jam tersebut.

Oleh itu kita berhak berbuat apa-apa terhadap jam tangan tersebut dan tiada sesiapa yang boleh menghalang, melainkan terdapat halangan syara’.

Nak jual, nak bagi hadiah, nak wasiatkan semuanya boleh kita lakukan kerana ianya milik kita.

2. Pemilikan Separa Penuh (Milk Naqis)

Pemilikan separa penuh (naqis) boleh dipecahkan kepada tiga pecahan. Pecahan tersebut ialah; pertama, pemilikan terhadap fizikal harta tanpa memiliki manfaatnya. Kedua, pemilikan terhadap manfaat harta tanpa memiliki fizikalnya dan ketiga ialah memiliki hak untuk mengambil manfaat daripada harta tetapi beliau tidak memiliki manfaat harta tersebut.

  • Pemilikan Fizikal Harta Tanpa Memiliki Manfaatnya (Milk ‘Ayn Bi La Manfaah)

Sebagai contoh mudah, kita membeli sebuah rumah, kemudian rumah tersebut disewakan. Oleh itu, kita sebagai pemilik rumah hanya memiliki fizikal rumah tersebut, tetapi penyewa yang menerima manfaat tinggal di dalam rumah tersebut (walaupun hakikatnya kita turut menerima manfaat sewa rumah).

  • Pemilikan Manfaat Harta Tanpa Memiliki Fizikalnya (Milk Manfaah Bi La ‘Ayn)

Contoh yang sama juga; rumah sewa. Si penyewa rumah yang bebas tinggal di dalam rumah tersebut kerana beliau memiliki manfaat rumah walaupun tidak memiliki fizikal rumah.

  • Hak Menerima Manfaat (Milk Intifa’)

Hak menerima manfaat lebih kurang sama seperti pemilikan manfaat harta tanpa fizikalnya Cuma bezanya, apabila penyewa mahu memiliki manfaat sesuatu harta, sebagai imbalannya, beliau perlu membayar harga sewa, tetapi untuk hak menerima manfaat, tidak disyaratkan membayar imbalan atau sewa. Pemilikan manfaat tanpa imbalan dapat dilihat menerusi akad pinjaman (i’arah).

Hak menerima manfaat ini secara mudahnya dapat difahami melalui situasi seperti penggunaan harta awam yang boleh dimanfaatkan bersama sebagai contoh, jalan raya, tempat letak kereta, jambatan dan lain-lain. Pihak yang menggunakan harta ini tidak memiliki manfaat harta tersebut, sebaliknya mendapat keizinan untuk menggunakannya semata-mata

Image by David Schwarzenberg from Pixabay

Apakah kesan kepada pemilikan harta yang tidak sempurna?

i. Pemilikan yang bersifat terbatas mengikut tempoh masa, dan/atau tempat;

ii. Pemilik tidak boleh mewariskan harta atau manfaat yang dimilikinya;

iii. Pemilik harta hanyalah selaku pentadbir, dan/atau pemegang amanah harta tersebut; dan

iv. Pemilik harta tidak bebas untuk melakukan transaksi jual beli, dan/atau gadai menggadai harta tersebut.

Ditulis oleh Fakhrur Radzi, seorang konsultan perwarisan harta Islam di sebuah syarikat amanah yang menguruskan perancangan harta dan pentadbiran pusaka secara Syariah.

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Benarkah Harta Pusaka Wanita Yang Tidak Berkahwin Dan Mempunyai Anak Akan Diberikan Kepada Baitulmal?

Rupanya masih terdapat salah faham dalam kalangan masyarakat Islam sendiri tentang pengurusan harta pusaka Islam. Bahkan baru-baru ini kita melihat seorang peguam wanita Muslim seoalah-olah mempersendakan hukum perwarisan dalam Islam dengan mengatakan bahawa hukum tersebut sudah tidak relevan lagi.

Asbabnya, beliau mengatakan, hukum perwarisan Islam tidak adil kepada wanita kerana sebahagian besar harta pusaka bagi wanita yang tidak berkahwin dan tidak mempunyai anak, akan pergi kepada Baitulmal.

Adakah benar dakwaan sebegini?

Sebelum menjawab persoalan ini, kita fahami dulu apakah yang dimaksudkan dengan Baitulmal dan bagaimana harta pusaka boleh sampai kepada Baitulmal.

Secara ringkasnya, Baitulmal adalah satu bentuk institusi kewangan harta dalam Islam. Ia terdiri dari pelbagai sumber hasil seperti zakat, harta wakaf, cukai-cukai (kharaj) dan lain-lain sumber yang pengumpulan dan penggunaannya untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Dalam pentadbiran pusaka harta peninggalan si mati akan menjadi hak Baitulmal dalam beberapa bentuk keadaan.

1. Sekiranya si mati langsung tidak mempunyai waris yang berhak mewarisi harta pusaka mengikut hukum faraid. Maka semua harta si mati dikembalikan kepada Baitulmal.

Tetapi perlu difahami juga apakah yang dimaksudkan dengan waris yang berhak mewarisi pusaka. Ini yang ramai salah faham. Waris yang berhak bukan sekadar suami isteri dan anak-anak sahaja.

Jika waris lelaki yang berhak, selain suami dan anak lelaki, termasuk yang berhak juga adalah, bapa, atuk dan ke atas, cucu lelaki dari anak lelaki dan ke bawah, adik beradik lelaki seibu sebapa, adik beradik lelaki sebapa, anak saudara daripada adik beradi lelaki dan beberapa lagi contoh lain.

Manakala bagi waris perempuan yang berhak pula, selain isteri dan anak lelaki, waris yang berhak menerima harta pusaka juga adalah mak, nenek dan ke atas, cucu perempuan dari anak lelaki dan seterusnya.

Jadi dari sini kita faham, sebenarnya banyak waris yang berhak menerima harta pusaka sekiranya berlaku kematian.

2. Sekiranya si mati HANYA meninggalkan waris dzawil arham, maka kesemua harta pusaka itu diserahkan kepada Baitulmal.

Apakah yang dimaksudkan dengan dzawil arham?

Dari sudut Bahasa, dzawil arham berasal daripada perkataan Zu al Arham. Yang membawa maksud pertalian hubungan kekeluargaan yang terjalin daripada satu Rahim yang sama asalnya. Dengan kata lain, dzawil arham adalah ahli keluarga dan kerabat yang mempunyai pertalian darah dengan kita.

Iklan

Siapakah yang dimaksudkan dengan waris dzawil arham? Mereka adalah waris si mati tetapi tidak mempunyai hak menerima harta pusaka si mati (menurut Mazhab Syafie dan Maliki).

Antara contoh waris dzawil arham adalah cucu daripada anak perempuan, anak saudara daripada adik beradik perempuan si mati, anak saudara (perempuan) daripada adik beradik lelaki, bapa dan mak saudara sebelah ibu dan beberapa contoh lain.

Mereka ini hakikatnya mempunyai pertalian darah dengan si mati, tetapi tidak mempunyai hak perwarisan harta pusaka si mati.

Sebagai contoh, si mati semasa hayatnya mempunyai seorang anak perempuan tetapi anak itu telah mati dahulu daripadanya. Anak perempuan itu ada meninggalkan beberapa orang anak (cucu si mati).

Mengikut hukum faraid mazhab Syafi’e, mereka tidak mewarisi. Oleh kerana waris lain tidak ada,  kesemua harta pusaka diserahkan kepada Baitulmal.

Walaubagiamanpun, mengikut pendapat Mazhab Hambali dan Hanafi, waris dzawil arham berhak menerima harta pusaka si mati sekiranya tiada waris berhak yang lain.

3. Sekiranya si mati meninggalkan waris yang berhak menerima pusaka, namun mereka hanya mewarisi sebahagian sahaja daripada harta pusaka itu. Maka bakinya diserahkan kepada Baitulmal.

Sebagai contoh si mati hanya meninggalkan suami dan tiga orang anak perempuan. Suami layak mewarisi 1/4 bahagian manakala tiga orang anak perempuan pula diperuntukkan sebanyak 2/3 bahagian. Selepas pengiraan, ternyata berbaki sebanyak 1/12 bahagian.

Baki ini diserahkan kepada Baitulmal.

Begitu juga dengan keadaan apabila si mati meninggalkan suami dan ibu. Lain-lain waris tidak ada. Suami mewarisi secara fardu sebanyak 1/2 bahagian manakala ibu si mati juga mewarisi secara fardu sebanyak 1/3 bahagian.

Bakinya sebanyak 1/6 bahagian diserahkan kepada Baitulmal.

Kesimpulannya, dakwaan harta pusaka wanita yang tidak berkahwin dan mempunyai anak akan terus pergi kepada BaitulMal adalah satu dakwaan yang tidak tepat sama sekali.

Kita perlu jelas susur galur keluarga dan waris si mati sebelum menentukan kepada siapa perginya harta pusaka tersebut.

Ditulis oleh Fakhrur Radzi, konsultan di sebuah firma runding perancangan harta dan urus pusaka.

Iklan

Super Bowl, Media Pengiklanan Tradisional Termahal Yang Masih Relevan Sehingga Ke Hari Ini

Pegiklanan merupakan nadi bagi sesebuah perniagaan. Pengiklanan produk perlu sentiasa bergerak bagi memberi maklumat kepada  masyarakat bahawa produk tersebut masih wujud di dalam pasaran.

Selain daripada itu, pengiklanan juga dapat menarik minat para pengguna untuk memiliki sesuatu peroduk dan seterusnya membeli produk tersebut. Di dalam era digital ini, media sosial merupakan platform yang utama di dalam pengiklanan produk. Syarikat gergasi dunia seperti Alphabet dan juga Facebook menjana berbilion dolar setiap tahun hasil daripada perkhidmatan pengiklanan.

Percayakah anda bahawa di era digital ini, masih terdapat cara pengiklanan yang tradisional tetapi dapat memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat?

Ya, itulah yang berlaku pada acara sukan tahunan yang sangat terkenal di Amerika Syarikat yang diberi nama Super Bowl.

Super Bowl merupakan satu acara tahunan yang merupakan perlawanan akhir di antara dua pasukan yang berjaya menempatkan diri dalam acara sukan yang dikenali sebagai American Football.

Terdapat 32 pasukan yang bertanding di dalam liga yang dikenali sebagai National Football League (NFL), sebelum dua pasukan berentap di dalam perlawanan akhir acara Super Bowl ini.

Acara Super Bowl ini merupakan acara sukan yang paling diminati oleh penduduk Amerika Syarikat. Ianya telah berjaya menarik penduduk Amerika Syarikat menonton perlawanan akhir dengan secara purata lebih daripada 100 juta rakyat Amerika Syarikat menonton perlawanan akhir acara ini setiap tahun, dan menjadikan  Super Bowl ini acara tahunan yang paling tinggi di dunia mendapat tontonan selepas perlawan akhir bola sepak Eropah yang dikenali sebagai Champions League.

Super Bowl bukan sahaja meriah dengan acara American Fooball tetapi sebenarnya Super Bowl ini merupakan medan pengiklanan termahal di kaca televisyen. Ianya sangat mahal dan kebanyakan yang mengambil slot di dalam pengiklanan ini adalah syarikat gergasi seperti Coca Cola, Pepsi, Budweiser, McDonald’s dan juga syarikat telekomunikasi seperti AT&T.

Kos pengiklanan melalui Super Bowl adalah terlalu tinggi untuk tempoh masa yang singkat. Acara Super Bowl yang pertama mula diperkenalkan di Amerika Syarikat adalah pada tahun 1967.

Pada masa itu, kos untuk melakukan pengiklanan ini melalui platform Super Bowl hanya menelan sebanyak $37,500 untuk tempoh 30 saat dan kini telah meningkat sebanyak $5.6 juta untuk tempoh yang sama.

Jadi tidak hairanlah hanya syarikat gergasi dunia sahaja yang akan memenuhi slot pengiklanan di acara Super Bowl ini.

Iklan

Steve Jobs pernah menggunakan platform Super Bowl dalam memperkenalkan prorduk pertama Macintosh yang dilakukan secara komersial pada tahun 1984. Steve Jobs tahu bahawa Super Bowl dapat memberikan impak yang positif kepada produk yang baru diperkenalkan oleh Apple tersebut.

Selain daripada syarikat gergasi yang menggunakan platform Super Bowl ini, tidak terkecuali golongan ahli politik juga menggunakan platform yang sama bagi meraih undi. Untuk pilihan presiden pada tahun ini, presiden Amerika Syarikat sekarang, Donald Trump akan dicabar oleh bekas gabenor New York Michaael Bloomberg bagi merebut jawatan sebagai Presiden Amerika Syarikat.

Kedua-dua tokoh tersebut telah menggunakan platform Super Bowl bagi memberi mesej yang akan dilakukan oleh mereka terhadap Negara Amerika. Donald Trump yang menyampaikan mesej tentang pentingnya sekiranya dia mengekal jawatan presiden untuk tempoh akan datang bagi memajukan lagi ekonomi Amerika Syarikat, manakala Michael Bloomberg pula menyampaikan mesej untuk mengawal penggunaan senjata api di kalangan orang awam.

Ramai juga pihak  yang mepertikaikan keberkesanan pengiklanan melalui Super Bowl kerana kos yang dikenakan adalah terlalu tinggi. Sedangkan di era digital ini, pengiklanan melalui media digital adalah lebih bagus dan juga lebih murah.

Keberkesanan sesuatu iklan sebenarnya tidak terletak kepada acara Super Bowl, kerana ianya hanyalah satu platfom yang mempunyai secara purata 100 juta penonton yang menonton secara langsung acara berkenaan di media perdana.

Ini kerana sukar untuk menyatukan penduduk Amerika Syarikat untuk menonton televisyen secara langsung kecuali di dalam acara Super Bowl ini. Kajian menunjukan filem yang diiklankan melalui Super Bowl berjaya membawa penonton ke wayang sebanyak dua kali ganda untuk tempoh pembukaan minggu pertama, berbanding dengan filem yang tidak diiklankan melalui  Super Bowl.

Di antara selebrti yang pernah menghiasi iklan Super Bowl ini adalah Brad Pitt, Arnold Schwarzenegger dan juga Jason Momoa. Bayaran yang diterima oleh artis ini juga sangat lumayan untuk tempoh 30 saat khidmat mereka digunakan di dalam iklan yang disiarkan melalui Super Bowl.

Bayaran yang diterima mereka mencecah 7 angka bergantung kepada populariti masing-masing. Selain pelakon terkenal, Super Bowl juga turut mengundang artis jemputan yang popular untuk memeriahkan acara tersebut.

This image has an empty alt attribute; its file name is Super-Bowl-Media-Pengiklanan-Tradisional-Termahal-Yang-Masih-Relevan-Sehingga-Ke-Hari-Ini6-700x467.jpg

Ironinya, mereka tidak mendapat sebarang bayaran untuk penampilan mereka di dalam acara Super Bowl tersebut. Di antara artis yang terkenal pernah memeriahkan acara Super Bowl ini adalah Michael Jackson pada tahun 1992.

Begitulah hebatnya pengiklanan yang menggunakan platform Super Bowl. Walaupun kaedah yang digunakan melalui televisyen yang dikatakan old school, tetapi ia masih berbisa dan dapat menandingi kehebatan pengiklanan cara moden.

Sumber Rujukan:

Iklan

5 Bantuan Untuk Ibu Tunggal Bagi Mengukuhkan Kewangan Mereka

Ibu tunggal mempunyai cabaran utama di dunia ini iaitu mencari duit untuk membesarkan anak-anak. Ramai ibu tunggal mengalami masalah yang sama iaitu hilang tempat bergantung di mana tiada lagi suami yang memberi nafkah untuk diri sendiri dan anak-anak.

Justeru, terdapat banyak bantuan yang diberikan khas kepada ibu tunggal malah peluang perniagaan juga telah diperkenalkan. Menyedari hal itu, pastinya terdapat banyak bantuan untuk ibu tunggal bagi mengukuhkan kewangan dan mencukupkan kewangan harian mereka dalam menampung anak-anak.

1. Inisiatif Ibu Tunggal

Tahukah anda, Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) bagi wanita dan ibu tunggal menyediakan inisiatif kemahiran dalam bidang teknikal untuk mereka. Ini adalah peluang keemasan bagi para ibu tunggal mengembangkan perniagaan mereka dengan lebih baik lagi.

Bagi anda yang berniaga, jom ketahui inisiatif untuk ibu tunggal yang diberikan.

2. Latihan Dan Bengkel Perniagaan

This image has an empty alt attribute; its file name is 5-Bantuan-Untuk-Ibu-Tunggal-Bagi-Mengukuhkan-Kewangan-Mereka2-700x394.jpg

Latihan dan bengkel perniagaan untuk ibu tunggal memulakan perniagaan juga telah lama diwujudkan. Sokongan yang padu dan pertolongan yang rapi dari Persatuan Witus akan memberi impak yang positif kepada para ibu tunggal.

Perniagaan berdasarkan minat seperti memasak, buat kek dan lain-lain lagi boleh dilakukan. Jom lihat maklumat yang berkaitan Ibu Tunggal Witus di sini.

3. Skim Bantuan Ibu Tunggal

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat telah menyediakan Skim Bantuan Kanak-kanak kepada ibu tunggal untuk membantu meringankan beban mereka dalam menampung kos sara hidup anak-anak. 

Iklan

Skim Bantuan Kanak-kanak ini termasuk RM 100 sebulan sekiranya mempunyai seorang anak manakala RM 450 sebulan jika keluarga melebihi 4 orang kanak-kanak. Anda juga boleh mendapatkan bantuan kewangan dari kerajaan negeri.

4. Zakat Ibu Tunggal

Sekiranya anda adalah ibu tunggal yang termasuk dalam mana-mana kategori golongan asnaf, maka anda layak menerima zakat. Pastinya ia dapat membantu meringankan beban si ibu tunggal dalam menempuh hidup bersama anak-anak.

Segera memohon bantuan zakat sekiranya anda ibu tunggal yang merupakan kategori asnaf yang layak menerima bantuan zakat.

5. Permohonan Kasih Ibu Smart Selangor

This image has an empty alt attribute; its file name is 5-Bantuan-Untuk-Ibu-Tunggal-Bagi-Mengukuhkan-Kewangan-Mereka3.jpg

Program Kasih Ibu Smart Selangor (KISS) bukan sahaja khas untuk ibu tunggal, tetapi juga terbuka kepada semua kaum ibu asalkan menetap di Selangor. Kaum ibu akan menerima sebanyak RM 2,400 untuk setahun atau RM 200 untuk sebulan.

Ia lebih kurang seperti BRIM tetapi lebih baik dan berbaloi untuk setiap ibu. Jom lihat lebih lanjut berkaitan KISS di sini.

Itulah dia 5 bantuan untuk ibu tunggal bagi mengukuhkan kewangan dan meringankan bebanan mereka dalam menyara anak-anak. Semoga bantuan yang diberikan bermanfaat bagi mereka.

Iklan

Ramai yang seronok apabila matawang USD meningkat?

Pakar ekonomi kata salah satu petanda ekonomi Malaysia ‘tidak bagus’ adalah apabila nilai matawang Ringgit Malaysia (RM) merosot berbanding dengan Dolar US (USD).

Tetapi sebelum itu, apa yang menyebabkan kemerosotan matawang RM? Ia berkait rapat dengan penawaran dan permintaan atau lebih dikenali sebagai supply and demand. Kalau permintaan tinggi melebihi penawaran, matawang akan meningkat. Begitu juga sebaliknya – jika permintaan rendah, matawang akan menurun.

Jadi Siapa Yang Untung Bila Matawang Ringgit Jatuh?

“Eh, ada ke orang yang untung apabila ringgit jatuh teruk berbanding US dolar?”

Memang ada…

Tapi sebelum itu, tahukah anda bahawa Malaysia merupakan salah sebuah negara pengeksport?

Ya, syarikat-syarikat tempatan yang mengeksport barangan ke luar negara kebanyakkannya menggunakan matawang USD untuk berdagang. Dan bila nilai USD meningkat berbanding RM, semakin tinggilah keuntungan syarikat-syarikat tersebut.

Malaysia Eksport RM18 Billion Barangan Getah

Salah satu industri yang mengharumkan nama Malaysia di luar negara adalah getah. Malaysia merupakan negara pengeluar getah ke-5 terbesar di dunia. Selepas getah ditoreh di ladang-ladang besar, maka ia dihantar ke kilang-kilang untuk menghasilkan barangan berasaskan getah.

Eksport barangan getah daripada Malaysia mengatasi paras RM15 billion pada tahun 2014 dan hampir mencapai RM18 billion pada tahun 2015. Ini menunjukkan perkembangan positif sebanyak 18.6% daripada setahun ke setahun, dan sarung tangan getah adalah sebanyak 72.8% daripada jumlah eksport tersebut.

Malaysia rubber products

Kredit: Malaysian Rubber Export Promotion Council (MREPC)

Malaysia merupakan pembekal terulung bagi sarung tangan yang digunakan untuk tujuan perubatan, dengan lebih daripada 50% permintaan dunia dibuat oleh Malaysia.

Iklan

Rasa bangga atau tidak?

Antara syarikat tersebut adalah Top Glove Corporation BerhadKossan Rubber Industries Bhd & Hartalega Holdings Berhad.

Bukan Getah Sahaja, Banyak Lagi Industri Lain

Tapi bukan industri getah saja yang menguntungkan di kala matawang USD meningkat, ada banyak lagi seperti di bawah:

2016 top10 major export

Kredit: Matrade : Top 10 Major Exports Products 2016

Industri getah hanya merupakan 2.6% daripada jumlah eksport untuk Malaysia, tetapi barangan elektrik dan elektronik seperti penghawa dingin, prosesor komputer, cakera keras (hard disk) dan bermacam-macam lagi turut menjadi pilihan negara luar.

Dalam Setiap Masalah, Pasti Ada Peluang

Usah risaukan matawang USD yang semakin meningkat, kerana pastinya ada yang seronok di sebaliknya. Sama juga dengan kehidupan kita, usah fokus kepada masalah – sebaliknya cari peluang yang wujud daripada masalah tersebut.

Cuba tengok-tengok dan kaji harga saham syarikat-syarikat pengeksport yang berniaga menggunakan US Dolar ni. Masih ingat lagi bahawa pelabur akan untung besar kalau perniagaan juga untung besar?

“ZERO” tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia? Baca dulu Apa itu pelaburan saham di Bursa Malaysia

Kita tidak perlu ikut orang ramai yang memandang ianya sebagai masalah, sebaliknya ciptalah peluang sendiri dan keluar daripada golongan tersebut.

Semoga berjaya!

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!