Konsep Dan Kategori Pemilikan Harta Dalam Islam

Pemilikan dalam bahasa Arab disebut sebagai milk (ملك) atau milkiyyah (ملكیة). Daripada sudut bahasanya berdasarkan Kitab Lisan ul Arab, ia bermaksud keadaan menguasai sesuatu dan keupayaan bertindak melupuskan sesuatu yang dimiliki.  

Manakala daripada sudut istilah pula, terdapat definisi berbeza yang dikemukakan oleh para fuqaha mazhab empat.

1. Definisi Menurut Mazhab Hanafi

قدرة یثبتھا الشارع ابتداء على التصرف (إلا لمانع)

Kemampuan asal yang ditetapkan oleh syarak bagi mengendalikan sesuatu harta melainkan jika terdapat halangan.

2. Definisi menurut Mazhab Maliki

حكم شرعي مقدر في العین أو المنفعة یقتضي تمكن من یضاف إلیھ من انتفاعھ بالمملوك والعوض عنھ من حیث ھو كذلك

Hukum syarak (mengikut perundangan yang sah) ditetapkan terhadap fizikal harta ataupun manfaat harta yang membolehkan seseorang untuk mengambil faedah daripada harta yang dimiliki dan menerima pampasan daripadanya.

3. Definisi Menurut Mazhab Hanbali

القدرة الشرعیة على التصرف في الرقبة

Keupayaan yang sah untuk mengendalikan sesuatu harta.

4. Definisi Menurut Mazhab Syafie

حكم شرعي یقدر في عین أو منفعة یقتضي تمكن من ینسب إلیھ من انتفاعھ والعوض عنھ من حیث ھو كذلك

Hukum syarak (mengikut perundangan yang sah) yang ditetapkan terhadap fizikal harta ataupun manfaat yang diberikan kepada seseorang supaya beliau dapat mengambil faedah dan menerima pampasan daripadanya.

Photo by Pixabay from Pexels

Walaupun terdapat perbezaan definisi pemilikan harta, tetapi secara konsep dan unsur utamanya ia masih sama iaitu:

i. Pemilikan merupakan hubungan eksklusif dan absah di sisi perundangan.

ii. Hubungan eksklusif ini terbina di antara manusia dan harta yang dimiliki.

iii. Matlamat daripada hubungan eksklusif tersebut membawa kepada keupayaan seseorang (pemilik) untuk mengeksploitasi dan mengambil faedah daripada harta yang dimiliki. Hal ini bersesuaian dengan hakikat pemilikan.

iv. Keupayaan seseorang (pemilik) untuk mengeksploitasi dan mengambil faedah daripada harta yang dimiliki telah menjadi penghalang kepada orang lain (selain daripada pemilik) untuk mendapat hak yang sama.

v. Keupayaan mengeksploitasi dan mengambil faedah daripada harta boleh dilakukan samada melalui pemilik sendiri atau diwakilkan kepada orang lain.

2 Kategori Pemilikan Harta

Photo by Michael Steinberg from Pexels

Kategori pemilikan harta berdasarkan kapasiti pemilikan dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pemilikan penuh (milk tam) dan pemilikan separa penuh (milk naqis).

1. Pemilikan Sempurna (Milk Tam)

Pemilikan sempurna bermaksud seseorang memiliki fizikal dan manfaat harta tersebut secara bersama. Ibn Rajab menyatakan bahawa pemilikan ini terjadi disebabkan beberapa kaedah transaksi tertentu seperti jual beli, hibah, wasiat dan lain-lain.

Melalui pemilikan yang diperolehi daripada kaedah yang disebutkan, seseorang memiliki harta tersebut secara penuh iaitu beliau milik kepada fizikal dan manfaat harta tersebut.

Sebagai contoh, kita membeli sebuah jam tangan. Kita menjadi pemilik sempurna ke atas jam tersebut. Kita memiliki fizikal jam serta manfaat jam tersebut seperti melihat masa dan pelbagai fungsi lain jam tersebut.

Oleh itu kita berhak berbuat apa-apa terhadap jam tangan tersebut dan tiada sesiapa yang boleh menghalang, melainkan terdapat halangan syara’.

Nak jual, nak bagi hadiah, nak wasiatkan semuanya boleh kita lakukan kerana ianya milik kita.

2. Pemilikan Separa Penuh (Milk Naqis)

Pemilikan separa penuh (naqis) boleh dipecahkan kepada tiga pecahan. Pecahan tersebut ialah; pertama, pemilikan terhadap fizikal harta tanpa memiliki manfaatnya. Kedua, pemilikan terhadap manfaat harta tanpa memiliki fizikalnya dan ketiga ialah memiliki hak untuk mengambil manfaat daripada harta tetapi beliau tidak memiliki manfaat harta tersebut.

  • Pemilikan Fizikal Harta Tanpa Memiliki Manfaatnya (Milk ‘Ayn Bi La Manfaah)

Sebagai contoh mudah, kita membeli sebuah rumah, kemudian rumah tersebut disewakan. Oleh itu, kita sebagai pemilik rumah hanya memiliki fizikal rumah tersebut, tetapi penyewa yang menerima manfaat tinggal di dalam rumah tersebut (walaupun hakikatnya kita turut menerima manfaat sewa rumah).

  • Pemilikan Manfaat Harta Tanpa Memiliki Fizikalnya (Milk Manfaah Bi La ‘Ayn)

Contoh yang sama juga; rumah sewa. Si penyewa rumah yang bebas tinggal di dalam rumah tersebut kerana beliau memiliki manfaat rumah walaupun tidak memiliki fizikal rumah.

  • Hak Menerima Manfaat (Milk Intifa’)

Hak menerima manfaat lebih kurang sama seperti pemilikan manfaat harta tanpa fizikalnya Cuma bezanya, apabila penyewa mahu memiliki manfaat sesuatu harta, sebagai imbalannya, beliau perlu membayar harga sewa, tetapi untuk hak menerima manfaat, tidak disyaratkan membayar imbalan atau sewa. Pemilikan manfaat tanpa imbalan dapat dilihat menerusi akad pinjaman (i’arah).

Hak menerima manfaat ini secara mudahnya dapat difahami melalui situasi seperti penggunaan harta awam yang boleh dimanfaatkan bersama sebagai contoh, jalan raya, tempat letak kereta, jambatan dan lain-lain. Pihak yang menggunakan harta ini tidak memiliki manfaat harta tersebut, sebaliknya mendapat keizinan untuk menggunakannya semata-mata

Image by David Schwarzenberg from Pixabay

Apakah kesan kepada pemilikan harta yang tidak sempurna?

i. Pemilikan yang bersifat terbatas mengikut tempoh masa, dan/atau tempat;

ii. Pemilik tidak boleh mewariskan harta atau manfaat yang dimilikinya;

iii. Pemilik harta hanyalah selaku pentadbir, dan/atau pemegang amanah harta tersebut; dan

iv. Pemilik harta tidak bebas untuk melakukan transaksi jual beli, dan/atau gadai menggadai harta tersebut.

Ditulis oleh Fakhrur Radzi, seorang konsultan perwarisan harta Islam di sebuah syarikat amanah yang menguruskan perancangan harta dan pentadbiran pusaka secara Syariah.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pembiayaan Kewangan PKS

Adakah seorang usahawan perlu mendapatkan pembiayaan bagi perniagaannya? Jawapannya adalah perlu sekiranya untuk membantu atau mengekalkan aktiviti perniagaan, terutamanya untuk menjalankan operasi perniagaan mereka.

Selain daripada bank konvensional yang terdapat di Malaysia, usahawan boleh mencari institusi kewangan lain yang sesuai dengan perniagaan mereka. Antaranya ialah:

1. Institusi Kewangan Perbankan (Banking Financial Institutions)

Contoh institusi kewangan perbankan yang terdapat di Malaysia adalah seperti Bank Simpanan Nasional (BSN), Agro Bank, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia (Bank Rakyat), Bank Pembangunan dan lain-lain lagi.

2. Institusi Kewangan Bukan Perbankan (Non-Banking Financial Institutions)

Terdapat dua contoh institusi kewangan bukan perbankan di Malaysia iaitu Credit Guarantee Corporation Malaysia (CGC) dan Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF). CGC berperanan untuk membantu usahawan mikro dan PKS yang tidak mempunyai cagaran/rekod yang mencukupi untuk mendapatkan kemudahan kredit daripada institusi kewangan dengan menyediakan perlindungan jaminan ke atas kemudahan tersebut manakala MIDF bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan kewangan dalam tiga (3) bidang teras perniagaan: perbankan pelaburan, pinjaman/pembiayaan pembangunan perniagaan dan pengurusan aset/dana.

3. Organisasi Pembangunan Usahawan (Entrepreneur Development Organisations)

Terdapat tiga organisasi di bawah Organisasi Pembangunan Usahawan yang terlibat dalam membantu usahawan dalam pembiayaan kewangan iaitu Perbadanan Nasional Berhad (Pernas), Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) dan TEKUN Nasional. Pernas bertanggungjawab dalam membangunkan industri francais dan menambah bilangan usahawan francais melalui kepakarannya dalam menyediakan perkhidmatan dan produk yang berkualiti. Seterusnya, PUNB adalah sebuah perbadanan yang ditubuhkan untuk membantu usahawan PKS berdaya maju dalam bidang keusahawanan. Akhir sekali, TEKUN Nasional berperanan menyediakan kemudahan pinjaman/pembiayaan secara mudah dan cepat kepada bumiputera untuk memulakan dan memajukan lagi perniagaan mereka.

Walau bagaimanapun, sebelum anda membuat permohonan pinjaman/pembiayaan kewangan, pastikan anda mempertimbangkan perkara penting yang berikut. Dari manakah sumber pinjaman/pembiayaan anda? Pastikan pihak pemberi pinjaman/pembiayaan adalah yang berlesen dan berdaftar. Ini adalah kerana terdapat banyak laporan kes penipuan perkhidmatan pinjaman/pembiayaan kewangan, termasuklah yang menggunakan laman media sosial. Elakkan daripada menerima bantuan daripada ah long, iaitu syarikat atau individu yang tidak berlesen dan tidak berdaftar.

Sekiranya anda berhajat untuk membuat pinjaman dengan pihak bank, terdapat beberapa faktor yang perlu anda ambil kira untuk persediaan anda. Kertas kerja pinjaman dan pembiayaan sudah dibuat kemas dan lengkap. Upah konsultan pula mencecah ribuan ringgit. Namun, permohonan pinjaman masih ditolak pihak bank. Jadi, apakah faktor pertimbangan oleh pihak bank yang sebenarnya? Ini 5C yang sering menjadi pertimbangan mereka:

1. Character – Karakter

Bank akan mengkaji sejarah atau skor kredit pemohon yang telah diselaraskan kepada skala umum oleh agensi laporan kredit – sejarah kredit masa lalu. Misalnya, laporan CCRIS anda menunjukkan adakah anda membayar balik pinjaman/pembiayaan mengikut masa yang ditetapkan atau dipersetujui.

2. Capacity – Keupayaan

Bank akan mengkaji penyata aliran tunai syarikat yang lepas untuk mengenal pasti jangkaan jumlah pendapatan yang akan diperolehi daripada operasi perniagaan. Contohnya adalah kiraan Debt Service Ratio (DSR). Formula untuk kiraan DSR ialah Jumlah komitmen pinjaman / Pendapatan bersih (selepas ditolak cukai, KWSP, PERKESO dan lain-lain) x 100. Jawapan anda mesti kurang daripada 50% untuk rekod yang baik manakala anda mendapat lebih daripada 50%, bermakna rekod anda adalah tidak baik.

3. Capital – Modal

Modal untuk permohonan pinjaman/pembiayaan perniagaan sebaiknya mengandungi pelaburan peribadi ke dalam syarikat, perolehan tertahan (retained earnings), dan aset-aset lain yang dikawal oleh pemilik perniagaan.

4. Conditions – Tujuan

Pemberi pinjaman/pembiayaan perniagaan akan mengkaji keadaan seperti kekuatan dan kelemahan keseluruhan ekonomi syarikat dan tujuan pinjaman/pembiayaan termasuklah pelan semasa, masa hadapan dan sandaran (backup) untuk mengekalkan perniagaan semasa jika menghadapi perubahan ekonomi dan sama ada sektor perniagaan anda berada di bawah industri Berisiko Tinggi, contohnya seperti sektor pembinaan, kedai telefon dan lain- lain.

5. Collateral – Cagaran

Peminjam perniagaan mungkin menggunakan peralatan atau akaun belum terima, sebagai contoh hasil jualan ansuran seperti melalui kad kredit sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman/pembiayaan, sementara penghutang individu pula biasanya meletakkan simpanan, pengangkutan atau rumah sebagai cagaran. Oleh itu, pemberi pinjaman/pembiayaan perniagaan akan melihat jenis keselamatan aset yang menjamin pembayaran balik seperti harta, peralatan besar/aset tetap/mesin dan sebagainya.

Jadi, berapa banyakkah C yang anda ada setakat ini?

Sebagai seorang usahawan, ilmu untuk membuat pinjaman/pembiayaan sangat penting agar anda tahu apa yang dilihat oleh institusi kewangan untuk meluluskan pinjaman/pembiayaan anda. Malah, anda juga akan mengetahui punca mengapa dan kenapa pinjaman anda tidak diluluskan oleh pihak bank. Kesimpulannya, penyata kewangan adalah amat penting bagi memperlihatkan keadaan kewangan dan prestasi sesebuah perniagaan. Hal ini adalah kerana ia menentukan tahap kesihatan kewangan perniagaan tersebut, malah menjadi tunjang utama untuk mendapatkan pinjaman/pembiayaan daripada pelbagai institusi kewangan.

Bagi mereka yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkhidmatan AKPK, pihak AKPK menyediakan perkhidmatan Pendidikan Kewangan yang boleh dimanfaatkan oleh semua individu isi rumah mahupun Perusahan Kecil dan Sederhana (PKS). Perkhidmatan ini boleh diakses daripada laman web power.akpk.org.my yang menyediakan pelbagai modul pendidikan kewangan serta laman web ask.akpk.org.my untuk pelbagai bahan pembelajaran kewangan— semuanya tersedia secara dalam talian. Kami juga mengalu-alukan mana-mana organisasi yang berhasrat menjemput kami untuk memberikan taklimat pengurusan kewangan kepada kakitangan mereka.

Selain itu, AKPK juga memberikan khidmat nasihat kewangan kepada mereka yang menghadapi masalah dalam bayaran balik pinjaman serta menawarkan bantuan melalui Program Pengurusan Kredit (PPK) untuk individu, dan Skim Penyelesaian Pinjaman Kecil (SPPK) untuk PKS dan perusahaan mikro. Melalui program dan skim ini, AKPK membantu untuk membuat rundingan dengan pihak bank atau pemberi kredit untuk menstrukturkan semula bayaran balik pinjaman dan merumuskan satu pelan bayaran balik pinjaman/pembiayaan baharu mengikut kemampuan semasa peminjam/pelanggan.

Jika anda memerlukan pelan penyelesaian pengurusan kewangan yang holistik, dapatkan terus daripada AKPK SECARA PERCUMA—TANPA EJEN. Layari services.akpk.org.my untuk mengakses perkhidmatan AKPK dengan menghantar borang dalam talian yang telah dilengkapkan untuk dihubungi oleh penasihat kewangan AKPK.

Semua khidmat nasihat kewangan dan pengurusan kredit kami adalah percuma dan kami tidak pernah melantik ejen atau pihak ketiga untuk berurusan bagi pihak kami. Berhubunglah terus dengan AKPK dan jangan terpedaya dengan panggilan atau tawaran pihak ketiga yang mendakwa sebagai kakitangan AKPK atau menawarkan perkhidmatan dengan bayaran/caj tambahan.

Untuk sebarang maklumat tentang pengurusan kewangan termasuklah panduan dan pautan kepada semua perkhidmatan AKPK, anda juga boleh melayari laman media sosial rasmi AKPK, iaitu @AKPKofficial di Facebook, Instagram, Twitter dan terbaharu di LinkedIn dan TikTok. #AKPKSahabatKewanganAnda