Ada Duit Atau Harta Daripada Sumber Yang Haram? Ini Dia Cara Pengurusan Wang Tidak Patuh Syariah

Masa zaman gelap atau zaman jahiliah dulu, ada di kalangan kita yang telah memperolehi rezeki daripada sumber yang tak syariah-compliant. Atau dalam erti kata lain, sumber yang haram.

Tapi sekarang dah insaf, apa kita nak buat dengan duit atau harta daripada sumber yang haram tersebut? Berikut merupakan jalan penyelesaian yang diberikan oleh pihak Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).

Apa Itu Wang atau Harta Tidak Patuh Syariah?

Prof. Dr. Muhammad Nabil Ghanayim, Profesor di Kuliyyah Syariah Universiti Kaherah, telah mentakrifkan wang atau harta tidak patuh syariah sebagai harta haram yang diperolehi melalui jalan-jalan yang tidak syarie iaitu mengambil harta yang terdapat larangan ke atasnya atau terdapat balasan (had) ke atas pelakunya, atau terdapat janji buruk berkaitannya, atau yang dinamakan sebagai batil oleh Allah S.W.T.

Pandangan Imam Al-Syafie juga telah menyatakan bahawa syariah telah melarang lapan perkara pokok iaitu riba, gharar, perjudian, penipuan, rampasan, ihtikar (monopoli barangan), rasuah dan perniagaan yang tidak patuh syariah serta mendatangkan kemudaratan (seperti arak, babi, bangkai, makanan yang memudaratkan, pendapatan daripada pelacuran dan seumpamanya).

Manakala kebanyakan fuqaha’ mutakhir ini mentakrifkan harta tidak patuh syariah ialah harta yang dimiliki dan diperolehi melalui wasilah yang tidak diiktiraf oleh syarak seperti rompakan, rampasan, hasil jualan barang curi, rasuah, perjudian, loteri, transaksi riba, perlindungan insurans konvensional, keuntungan pelaburan di dalam sekuriti tidak patuh syariah dan seumpamanya.

Menurut Suruhanjaya Sekuriti (SC) Malaysia, sesebuah pelaburan atau syarikat diklasifikasikan sebagai sekuriti yang tidak patuh syariah sekiranya syarikat atau pelaburan itu menjalankan aktiviti yang tidak selaras dengan syariah seperti berikut:

i.     Perkhidmatan kewangan yang berteraskan riba (faedah);
ii.    Perjudian dan pertaruhan;
iii.   Pengeluaran atau penjualan barangan yang tidak halal;
iv.   Insurans konvensional;
v.    Aktiviti hiburan yang tidak selaras dengan syariah;
vi.   Pengeluaran atau penjualan barangan yang berasaskan tembakau atau barangan yang berkaitan;
vii.  Pembrokeran atau jual beli sekuriti tidak patuh syariah; dan
viii. Aktiviti lain yang didapati tidak selaras dengan syariah.

Kaedah Pelupusan Wang Tidak Patuh Syariah

Imam Al-Nawawi

Imam Al-Nawawi di dalam kaedah penyelesaian harta haram telah menukilkan pandangan al-Ghazali yang menyatakan jika seseorang lelaki itu memiliki harta haram dan hendak bertaubat serta melepaskan tanggungan daripada harta haram tersebut, maka harta tersebut mestilah diserahkan kepada pemiliknya atau wakil pemilik tersebut. Sekiranya pemilik tersebut telah meninggal dunia, berkewajipan untuk menyerahkan kepada ahli warisnya. Sekiranya pemilik harta tersebut tidak dapat dikenal pasti, maka harta tersebut mestilah diserahkan (dibelanjakan) untuk tujuan maslahah umum seperti membiayai pembinaan jambatan, jalan raya dan seumpamanya.

Syeikh Atiyyah Saqar

Manakala Syeikh Atiyyah Saqar, mantan Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar telah menyatakan kaedah melupuskan harta haram ketika bertaubat adalah mengikut kaedah berikut:

i.    Memulangkan kembali harta itu kepada si pemilik asal atau waris pemilik apabila diketahui pemilik harta tersebut; dan

ii.   Apabila tidak diketahui pemilik asal harta tersebut, maka harta tersebut hendaklah diserahkan kepada fakir miskin bagi memisahkan dirinya daripada harta haram yang diperolehinya. Penyerahan harta tersebut kepada fakir miskin bukanlah untuk mendapatkan pahala daripada serahan tersebut.

Hal di atas bersandarkan kepada hadis Rasulullah S.A.W. yang bermaksud: “Daripada Abu Hurairah r.a. katanya, Rasulullah S.A.W. telah bersabda: Barangsiapa yang menzalimi kehormatan atau apa sahaja harta saudaranya hendaklah ia meminta halal daripadanya pada hari ini sehingga jangan berbaki satu dinar atau dirham. Jika tidak, sekiranya dia mempunyai amal soleh, maka akan diambil amal solehnya dengan kadar kezaliman yang dilakukannya, dan kiranya tiada lagi kebaikan, maka akan dipertanggungjawabkan kejahatan orang yang dizaliminya itu pula.”
(Riwayat Al-Bukhari)

Dalam sebuah hadis lain yang bermaksud: “Daripada Samurah katanya, Nabi S.A.W. bersabda: Kewajipan di atas tangan (mencuri) apa-apa yang diambilnya sehinggalah ia memulangkannya.”
(Riwayat al-Tirmizi)

Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Berkenaan dengan kedudukan wang-wang faedah yang diperolehi secara haram, Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fatawa Mu’asirah telah memutuskan wang-wang faedah yang diperolehi secara haram adalah haram secara yakin untuk ditinggalkan begitu sahaja di bank-bank konvensional.

Menurut beliau, ia seolah-olah seperti menolong bank-bank konvensional yang akan turut menggunakan wang-wang faedah yang ditinggalkan itu untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum syarak.
 
Beliau menegaskan, tidak harus seseorang menggunakannya (wang faedah) tersebut kerana tindakan menggunakan wang tersebut adalah termasuk di dalam kategori memakan harta yang diperolehi melalui jalan kezaliman. Tidak boleh dimanfaatkan melalui jalan makanan, minuman, tempat tinggal, membayar cukai dan sebagainya.

Menurut Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga, sesuatu yang haram itu tidak boleh dimiliki sebaliknya ia menjadi milik maslahah umum seperti dibelanjakan kepada perkara-perkara kebajikan seperti membantu anak-anak yatim, perkembangan dakwah Islam, pembinaan masjid dan pusat Islam, penyediaan para pendakwah, penerbitan kitab-kitab agama dan seumpamanya yang bersifat kebajikan.

Kaedah Fiqh

Timbul persoalan sekiranya wang yang halal dan wang yang haram bercampur aduk dan tidak dapat dibezakan, contohnya wang simpanan yang halal di dalam bank bercampur dengan wang faedah yang haram dalam akaun yang sama, bagaimanakah ianya dapat dijernihkan?

Dalam kaedah fiqh, terdapat satu kaedah yang berkaitan iaitu: “apabila berkumpul perkara yang halal dengan perkara yang haram, maka dimenangkan (dikira) yang haram.”

Menurut kaedah di atas, apabila perkara yang halal dan yang haram bercampur aduk dalam sesuatu perkara itu, maka ia dianggap sebagai haram.

Dalam konteks ini, apa yang jelas adalah sesuatu yang halal tersebut (wang pokok) boleh digunakan manakala yang haram itu (faedah) hendaklah dilupuskan dengan menyerahkannya kepada pihak Baitulmal bagi tujuan maslahah umum.

Namun sekiranya nilai yang halal dan haram itu tidak dapat dipastikan, maka kaedah berijtihad nilai (al-ihtiyath) boleh digunakan bagi menentukan pembahagian yang betul antara kedua-duanya.

Dengan cara ini, perkara yang halal dapat diasingkan daripada perkara yang haram dan masih dapat dimanfaatkan walaupun telah berlaku campur aduk antara kedua-duanya.

Penggunaan dan Pengagihan Wang Tidak Patuh Syariah

Keharusan penggunaan harta yang haram digunakan untuk tujuan maslahah umum juga dapat dilihat berdasarkan peristiwa sewaktu Rasulullah S.A.W. menyuruh menyedekahkan kambing yang diberikan kepadanya. Kambing tersebut diambil dari sumber yang haram (diambil tanpa diketahui siapa pemiliknya), lalu Rasulullah S.A.W. menyuruh kambing tersebut disembelih dan diberikan kepada tawanan perang.

Sesuatu harta yang diperolehi dari sumber yang haram juga tidak wajar dimusnahkan terutamanya sekiranya harta-harta tersebut mempunyai manfaat. 

Walau bagaimanapun, dalam apa jua keadaan orang yang bersedekah dengan harta yang haram atau syubhah ke jalan kebajikan tetap tidak mendapat pahala sedekah, sebaliknya akan mendapat pahala dari sudut lain iaitu beroleh pahala disebabkan usahanya untuk melupuskan harta yang haram dan tidak menggunakan harta tersebut untuk dirinya dan ini adalah pahala disisi Allah S.W.T.

Manakala sumbangannya adalah mekanisme kebajikan yang menyampaikan harta yang mengambil faedah dari sedekah itu dan inilah pahala atas usahanya dengan izin Allah S.W.T.

Rebut Saham Akhirat Dengan Infaq Dan Waqaf Bagi Pembinaan Bangunan Tahfiz Al Quran Al Ansar

Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa, Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam 1971

Di negara kita Malaysia, ketetapan berkenaan penyaluran wang-wang haram telah diputuskan sejak dahulu lagi iaitu melalui keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa, Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam Kali Ke-3 pada 21hb. Jun 1971 yang telah memutuskan:

i.    Faedah yang diperolehi daripada wang simpanan yang dibuat oleh institusi Islam atau perniagaan atau badan kebajikan yang dianggotai oleh orang-orang Islam dalam mana-mana bank harus diterima oleh badan-badan itu atas alasan kecemasan ekonomi orang-orang Islam pada masa ini.

ii.   Faedah yang diperolehi daripada wang simpanan seseorang Muslim dalam mana-mana bank harus diterima olehnya atas alasan kerana kecemasan itu juga, tetapi wang faedah itu hendaklah dimasukkan dalam Baitulmal atau untuk kegunaan maslahah umum.

Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa, Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam 2009

Melalui keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa ke-87, Majlis Kebangsaaan bagi Hal Ehwal Islam pada 23-25 Jun 2009, telah dinyatakan iaitu:

“Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa di dalam Islam harta-harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi syariah seperti riba, gharar, perjudian, penipuan, rompakan, rampasan, rasuah dan seumpamanya adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri serta perlu dibersihkan melalui kaedah-kaedah berikut:

i. Diserahkan kepada baitulmal untuk maslahah umum umat Islam seperti membiayai pembinaan atau penyelenggaraan jambatan, jalan, tandas dan seumpamanya;

ii.   Diserahkan kepada golongan fakir miskin; atau

iii. Jika harta tersebut merupakan harta rompak, curi dan seumpamanya, maka harta tersebut perlu diserahkan semula kepada pemiliknya. Jika pemiliknya telah meninggal dunia atau tidak dapat dijumpai, maka harta tersebut mestilah dikembalikan kepada ahli warisnya. Sekiranya tidak dapat diketahui pemilik atau ahli waris pemilik, maka harta tersebut hendaklah diserahkan kepada baitulmal”.

Keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti

Baitulmal juga telah disenaraikan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti dalam ketetapannya berkenaan Senarai Sekuriti Patuh Syariah pada 20hb. November 2008 yang mana antara lain menyebut:

i.    “Sekuriti patuh syariah” yang kemudiannya bertukar status kepada “tidak patuh syariah”        
“… Walau bagaimanapun, sebarang lebihan keuntungan modal yang diperoleh daripada penjualan selepas hari pengumuman pada harga pasaran yang lebih tinggi daripada harga penutup pada hari pengumuman, hendaklah disalurkan kepada badan kebajikan atau baitulmal”.

ii.    Sekuriti patuh syariah
“… Sebarang keuntungan dalam bentuk keuntungan modal atau dividen yang diperoleh ketika atau selepas pelupusan sekuriti berkenaan hendaklah disalurkan kepada badan kebajikan atau baitulmal. Pelabur hanya berhak untuk memperoleh kembali kos pembelian asal sahaja”. 

Pengklasifikasian sesuatu pelaburan yang mematuhi syariah (shariah-compliant securities) boleh dilihat dengan jelas melalui Senarai Sekuriti Patuh Syariah yang dikeluarkan Majlis Penasihat Syariah, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) bertarikh 26hb. November 2010. Lebih dari itu, dinyatakan juga dalam senarai tersebut bagaimana aras sesuatu sekuriti itu diukur dari segi kehalalan dan kepatuhan prinsip syariahnya. Bukan itu sahaja, senarai tersebut juga dinyatakan syarikat-syarikat yang terkeluar atau tidak mematuhi syariah dengan jelas.

Selain dari itu, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti juga telah mengeluarkan Senarai Sekuriti Patuh Syariah (List of Shariah-Compliant Securities) pada 25hb. Nov 2011 dan List of launched funds in relation to unit trust funds yang dikemaskini pada 31hb. Oktober 2011 yang mana jelas menyatakan dana-dana amanah yang mematuhi syariah dan tidak mematuhi syariah.

Titah DYMM Sultan Selangor

Di negeri Selangor, DYMM Sultan Selangor telah bertitah semasa Perasmian Dewan Undangan Negeri Selangor pada 10 Mac 2009 iaitu:

“Beta juga dengan sukacitanya mengambil kesempatan ini menyeru kerajaan negeri menyokong usaha Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) memastikan penyaluran wang syubhah daripada mana-mana orang dan syarikat-syarikat yang beroperasi di Selangor ke akaun Baitulmal, MAIS. Wang syubhah ialah wang yang dihasilkan daripada aktiviti yang tidak diketahui status halal atau haram dan bercampur dengan perkara yang dilarang oleh syariah. Pengumpulan wang syubhah oleh MAIS ini akan digunakan untuk kepentingan umum masyarakat seperti pembinaan kemudahan awam yang manfaatnya kepada orang Islam dan juga bukan Islam. Keputusan untuk menyalurkan wang syubhah ini ke akaun Baitulmal telah dipersetujui dalam Mesyuarat Jawatankuasa  Baitulmal Kebangsaan Pada 19 Februari 2009 dan Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti juga telah menyenaraikan Baitulmal sebagai badan penerima wang syubhah di dalam “Senarai Sekuriti Patuh Syariah Oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti” bertarikh 28 November 2008.”

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor

Sejajar dengan itu, satu ketetapan berkenaan penyaluran wang tidak patuh syariah atau wang haram ini juga telah dibuat melalui keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Bil. 1/2009 pada 18hb. Mac 2009 yang menyatakan:

i.    Wang tidak patuh syariah yang diperolehi boleh dijadikan sumber baitulmal dan harus dimasukkan ke dalam akaun baitulmal.

ii.   Penggunaan wang tidak patuh syariah harus untuk kegunaan menjalankan operasi perjalanan kerja di MAIS seperti pembinaan, penyelenggaraan bangunan, emolumen, pendidikan, pertanian, penyelidikan, perubatan, kemudahan asas seperti pembinaan dewan, tandas, jambatan dan lain-lain untuk kegunaan umum.

Peranan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

Sebagai sebuah organisasi ulung yang bertanggungjawab mentadbir dan memegang amanah harta-harta orang Islam, MAIS berperanan untuk menyampaikan maklumat dan pengetahuan kepada seluruh umat Islam berkenaan peri pentingnya mengurus harta secara bijaksana sebagaimana yang dituntut oleh hukum syarak.

Hal ini bertepatan Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: “Dan janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim-hakim dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta orang lain dengan cara yang berdosa, sedangkan kamu mengetahui”.
(Surah Al-Baqarah: Ayat 188)

Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(Surah Al-Baqarah: Ayat 275)

Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.
(Surah Al-Nisa’: Ayat 29)

Pelbagai cabang pengurusan harta Islam telah diteroka dan hasilnya ia direalisasikan untuk manfaat seluruh umat Islam negeri ini. Aplikasi pelaksanaan sesuatu perkhidmatan itu dikaji dari segenap segi bagi memastikan perjalanan atau proses perkhidmatan yang dilaksanakan sentiasa bersandarkan kepada hukum syarak.

Mengambil pendekatan di atas, salah satu terimaan yang diperolehi di MAIS adalah melalui serahan wang tidak patuh syariah. Wang tidak patuh syariah boleh dikatakan sebagai istilah baru bagi mengambil pakai penggunaan nama wang haram atau wang syubhah yang bersesuaian dengan arus kemodenan masyarakat ketika ini.

Penyerahan kepada Baitulmal, Majlis Agama Islam Selangor merupakan pilihan cara pelupusan yang utama, selamat dan meyakinkan serta mampu menyumbang kepada peningkatan sosio-ekonomi umat Islam sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Seksyen 7, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003: “maka hendaklah menjadi kewajipan majlis untuk menggalakkan, mendorong, membantu dan mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Islam di dalam negeri Selangor selaras dengan hukum syarak.”

Sehubungan dengan itu, satu akaun khas telah dibuka di MAIS bagi memudahkan masyarakat Islam menyalur dan melupuskan wang tidak patuh syariah agar hasil tersebut dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh masyarakat Islam dan dikongsikan bersama dengan masyarakat bukan Islam.

Anda Memiliki Wang Atau Harta Yang Diterima Melalui Sumber Yang Haram Atau Tidak Diketahui Statusnya?

Penyaluran wang tidak patuh syariah ini boleh dibuat secara tunai atau cek di kaunter Baitulmal, Majlis Agama Islam Selangor, Tingkat 9, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, 40000 Shah Alam atau disalurkan ke akaun Bank Islam Malaysia Berhad, no. akaun 12-038-01-009567-6 atau cek atas nama “Majlis Agama Islam Selangor” atau pindahan wang melalui e-mais di laman web www.mais.gov.my.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Seksyen Tazkiyah Mal dan Khairat, Unit Amanah, Bahagian Harta Baitulmal
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR, TINGKAT 10, MENARA UTARA
BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN
Tel: 03-5514 3773 atau 3772     Email: [email protected]

Sumber: Laman Web MAIS

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

[2020] Berapa Gaji Ahli Lembaga Pengarah Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Di Malaysia?

Sebelum ini, kami pernah keluarkan senarai gaji pengarah-pengarah syarikat yang tersenarai dalam FBM KLCI. Ada yang bergaji berpuluh ribu sebulan, sehingga berbelas juta sebulan pun ada. Boleh rujuk Berapa Agaknya Gaji Pengarah Syarikat Top 30 Di Malaysia?

Tapi mesti ramai yang nak tahu berapa gaji pengarah bagi GLC seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Permodalan Nasional Berhad (PNB), Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT), Khazanah Nasional dan yang lain kan?

Tapi sebelum itu, fahamkan dulu definisi Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) terlebih dahulu.

“GLC merupakan entiti berdaftar yang menjalankan aktiviti komersil mewakili kerajaan. Ia ditakrif sebagai syarikat pelaburan berkaitan Kerajaan Persekutuan, yang memperuntuk sebahagian atau semua dananya kepada pelaburan GLC. Ditakrif mengikut pengaruh Kerajaan Persekutuan dalam; melantik/melulus anggota Lembaga dan pengurusan atasan, dan menetapkan supaya individu ini melapor terus kepada Kerajaan, selain Kerajaan menawarkan dana untuk operasi dan/atau menjamin modal (dan sedikit pendapatan) yang diletakkan oleh pemegang unit.”

Sumber: Wikipedia

Sekarang dah tahu maksud Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), jom kita tengok pula gaji pengarah GLC ini pula. Senarai 15 syarikat ini diambil daripada sumber Wikipedia.

1. Axiata Group

Ada yang pakai line Celcom tak untuk telefon pintar? Atau guna aplikasi Boost sebagai e-dompet pilihan dan untuk mengumpul mata ganjaran? Ya, Axiata Group adalah pemilik kedua-dua jenama ini dan banyak lagi.

Kalau nak tahu, Ahli Lembaga Pengarah Axiata mengumumkan bahawa mereka tidak akan mendedahkan nama pihak pengurusan beserta dengan gaji yang mereka terima.

Sumber: Integrated Annual Report 2018

Apa yang diketahui adalah, Chairman (Pengerusi) menerima bayaran sebanyak RM30,000 sebulan manakala Pengarah pula menerima RM20,000 sebulan.

2. BIMB Holdings

BIMB Holdings adalah pemilik Bank Islam Malaysia Berhad, Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad dan BIMB Securities Sdn Bhd. Mereka juga memiliki sebahagian daripada Tabung Haji, KWSP, PNB dan ASB.

Sumber: Integrated Annual Report 2019

Pendapatan Tertinggi: Noraini Che Dan – RM738,407 setahun atau RM61,534 sebulan

3. IHH Healthcare

IHH Healthcare merupakan pemilik Parkway Pantai yang memiliki Pantai Hospital di Malaysia. Mereka juga mempunyai International Medical University di Bukit Jalil.

SumberAnnual Report 2018

Pendapatan Tertinggi: Dr Tan See Leng – RM36,175,000 setahun atau RM3,014,583 sebulan

4. Johor Corporation

Kecil sangat rasanya, untuk gambar penuh boleh tengok di sini.

Nama-nama besar seperti KPJ yang memiliki Hospital KPJ, QSR Brands yang memiliki KFC dan Pizza Hut dan banyak lagi adalah di bawah Johor Corporation.

Sumber: Annual Report 2018

Tidak diberitahu secara spesifik mengenai jawatan dan gaji bagi pengarah Johor Corporation. Namun Pengarah Eksekutif mempunyai pendapatan sebanyak RM2.737 juta setahun atau RM228,083 sebulan. Berapa orang pengarah Eksekutif tidak dapat dipastikan.

Manakala pendapatan bagi pihak pengurusan kanan pula adalah sebanyak RM39.671 juta setahun atau RM3.14 juta sebulan. Juga tidak diketahui berapa orang dan siapa individu yang mempunyai pendapatan tertinggi.

5. Keretapi Tanah Melayu (KTMB)

Keretapi Tanah Melayu Berhad merupakan pengendali kereta api utama di Semenanjung Malaysia. Sejarah KTMB bermula sejak era zaman penjajahan British lagi, ketika laluan kereta api dibina bagi mengangkut tin dari lombong ke pelabuhan.

Tapi sekarang kita dah ada Electric Train Services (ETS), Komuter dan KTM Kargo.

Sumber: Directors’ Report And Financial Statements For The Year Ended 31’st December 2018

Pendapatan Tertinggi: Mohd Rani Hisham – RM540,000 setahun atau RM45,000 sebulan.

6. Khazanah Nasional

Khazanah Nasional Berhad ialah syarikat induk cabang pelaburan kerajaan Malaysia yang diamanahkan dengan meningkatkan kekayaan jangka panjang bangsa melalui objektif komersial dan strategik yang berbeza.

Sumber: The Khazanah Report 2017

Di antara nama-nama besar syarikat yang dimiliki Khazanah Nasional adalah CIMB Group, Tenaga Nasional Bhd, Telekom Malaysia Bhd, Malaysia Airports Holdings Bhd, Astro Malaysia Holdings Bhd, IHH Healthcare Bhd, UEM Group Bhd dan banyak lagi.

Sumber: Financial Statements 2018

Pengarah Eksekutif Khazanah Nasional menerima RM8.5 juta setahun atau RM708,333 sebulan. Berapa ramai bilangan Pengarah Eksekutif dan pecahannya tidak diberitahu secara spesifik.

Manakala kakitangan kanan pihak pengurusan menerima sebanyak RM55.559 juta setahun atau RM4.629 juta sebulan. Berapa ramai oang dan pecahannya tidak diberitahu secara spesifik.

7. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) merupakan antara tabung simpanan persaraan tertua dan yang terbesar di dunia. Pekerja swasta di Malaysia, pastinya mencarum sebahagian daripada gaji ke dalam KWSP.

Sumber: Laporan Tahunan 2018

Dan untuk rekod, KWSP membayar sebanyak RM1.851 juta setahun atau RM154,320 sebulan untuk Ahli Lembaga Pengarah. Berapa ramai dan pecahannya tidak diberitahu secara spesifik.

Manakala CEO dan timbalan-timbalan CEO pula menerima sebanyak RM6.047 juta setahun atau RM503,952 sebulan. Pecahan secara spesifik tidak diketahui.

8. Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT)

LTAT merupakan tabung amanah dengan tanggungjawab asasnya untuk menguruskan kumpulan wang dan harta pencarum dengan cara paling cekap untuk mendapatkan pulangan yang sebaik-baiknya dan memastikan supaya nilai kumpulan wang dan harta ini terpelihara.

Affin Bank dan BH Petrol adalah dua syarikat terkemuka milik LTAT ini.

Sumber: Annual Report 2017

Pengarah LTAT memperolehi pendapatan sebanyak RM18.458 juta setahun atau RM1.538 juta sebulan. Berapa ramai bilangannya dan pecahan pendapatan tidak diberitahu secara spesifik.

9. Malaysia Airlines (MAS)

Macam-macam jenama di bawah MAS yang ada, ingatkan pengangkutan kapal terbang iaitu MAS dan Firefly saja. Namun carian Laporan Tahunan atau Annual Report bagi MAS tidak ditemui.

Sebaliknya laporan tahunan bagi Malaysia Airport Holdings Behad (MAHB) yang tersenarai di Bursa Malaysia adalah seperti berikut.

Sumber: Annual Report 2019

Pendapatan Tertinggi: Rosli Abdullah – RM448,006 setahun atau RM37,333 sebulan.

10. Menteri Kewangan Diperbadankan

Menteri Kewangan (Diperbadankan) (singkatan: MoF (Inc.)) ialah pertubuhan perbadanan dengan nama Menteri Kewangan berpusat di Malaysia. Ditubuhkan di bawah Akta Menteri Kewangan (Diperbadankan) 1957, Akta ini memberi kewenangan kepada MoF (Inc.) untuk mengadakan kontrak, pemerolehan, pembelian, harta benda, pegangan dan mengekalkan aset ketara dan tidak ketara.

Carian laporan tahunan bagi Menteri Kewangan (Diperbadankan) gagal menemui apa-apa.

Maklumat yang diperolehi adalah berkenaan Senarai Syarikat Milik Menteri Kewangan (Diperbadankan) seperti berikut:

Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia

11. Permodalan Nasional Berhad (PNB)

Siapa yang tak kenal PNB ni kan? Kita mesti pernah melabur ke dalam ASB, ASB Didik, ASM atau ASN. Kini PNB mengurus lebih daripada RM300 bilion dana rakyat Malaysia.

Sumber: PNB Annual Report 2019

Dalam Laporan Tahunan PNB, mereka hanya mengeluarkan Financial Statement seperti di atas. Tiada breakdown yang terperinci mengenai gaji dan sebagainya.

12. Petronas

Petronas merupakan syarikat kebanggaan oil & gas negara Malaysia yang dikenali serata dunia. Terdapat 3 syarikat Petronas yang disenaraikan di Bursa Malaysia: Petronas Chemicals, Petronas Gas dan Petronas Dagangan.

Sumber: Petronas Annual Report 2018

Tidak diberitahu secara spesifik mengenai pendapatan ahli lembaga pengarah Petronas, cuma diberitahu bahawa sebanyak RM30 juta telah dibelanjakan untuk fi, emolumen dan imbuhan (fees, emoluments and remuneration) bagi tahun 2018.

Namun 3 syarikat milik Petronas yang lain adalah seperti berikut:

1. Petronas Chemicals

Sumber: ​Corporate Governance Report 2018

Pendapatan Tertinggi: Datuk Md Arif Mahmood – RM312,500 setahun atau RM26,041 sebulan

2. Petronas Gas

Sumber: PGB Corporate Governance Report 2018

Pendapatan Tertinggi: Datuk Mohd Anuar Taib – RM309,000 setahun atau RM25,750 sebulan

3. Petronas Dagangan

This image has an empty alt attribute; its file name is 2020-Berapa-Agaknya-Gaji-Pengarah-Syarikat-Top-30-Di-Malaysia-Petronas-Dagangan-700x298.jpg

Sumber: Integrated Report 2018

Tidak diberitahu secara spesifik siapa yang memperolehi pendapatan tertinggi, sekadar kita tahu Pengerusi mendapat bayaran sebanyak RM24,000 sebulan, manakala Ahli Lembaga Pengarah yang lain mendapat RM12,000 sebulan.

13. Tabung Haji (TH)

Tabung Haji (TH) ialah singkatan bagi Lembaga Tabung Haji yang berperanan untuk menguruskan perjalanan jemaah haji dari Malaysia pergi ke Mekah pada setiap tahun.

Sumber: TH Annual Report 2017

Tabung Haji juga tidak memberitahu secara terperinci mengenai pendapatan pengarah mereka. Cuma diberitahu bahawa RM622,000 dibelanjakan untuk fi dan emolumen Pengarah, manakala RM28.2 juta bagi kakitangan kanan TH sepanjang tahun 2017.

14. Telekom Malaysia (TM)

Kalau dulu kita menggunakan perkhidmatan fixed line bagi telefon di rumah dan pejabat, sekarang kita beralih pula kepada unifi bagi perkhidmatan internet yang laju di seluruh Malaysia.

Sumber: TM Integrated Annual Report 2019

Pendapatan Tertinggi: Datuk Bazlan Osman – RM2.873 juta setahun atau RM239,454 sebulan.

15. Tenaga Nasional Berhad (TNB)

TNB ialah sebuah syarikat bekalan tenaga elektrik Malaysia, yang beribu pejabat di Bangsar, Kuala Lumpur. Rasanya kita semua bergantung kepada TNB bagi ‘menerangi’ hidup kita.

Sumber: TNB Annual Report 2018

Pendapatan Tertinggi: Datuk Seri Ir. Azman bin Mohd – RM11,499,461 setahun atau RM958,288 sebulan

Iklan

Projek Jalan Kampung – Naik Taraf Jalan Luar Bandar dan Jambatan

Pada 2 November 2018, kerajaan yang diterajui Pakatan Harapan telah membentangkan Bajet 2019 oleh Menteri Kewangan, YB Lim Guan Eng. Intipati belanjawan tersebut memperlihatkan bahawa kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM926 juta untuk membina dan menaiktaraf jalan raya, jalan luar bandar dan jambatan.

Ianya merupakan kesinambungan yang bermula pada Jun 2004, dengan perlaksanaan Projek Jalan Kampung (PJK) melalui Jabatan Kerja Raya (JKR) selaku agensi pelaksana. Kaedah pelaksanaan ini adalah selaras dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 12 Mei 2004.

Perlaksanaan PJK melalui JKR adalah lanjutan dari siri kaedah yang digunapakai sebelum ini, iaitu melalui Pejabat Daerah (1981–1996) Kaedah Payong (1997–2000 ), Kaedah Bersepadu (2001–2002) dan Kaedah Alternatif (2003).

Di antara skop program PJK adalah menaik taraf jalan raya dengan membina jalan baru, supaya jajaran jalan kampung dapat memberi faedah penggunaan yang maksimum. Selain daripada itu, menaik taraf jalan sedia ada tanpa mengubah jajaran atau dengan perubahan jajaran. Akhir sekali, membina dan menaik taraf jalan-jalan kampung di kawasan Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) / Lembaga Kemajuan Tanah (LKT) tetapi tidak termasuk Jalan Ladang.

Skop seterusnya adalah penyelenggaraan jalan dengan pembaikan yang dibuat ke atas ubin jalan. Juga dibuat pembaikan ke atas bahu jalan, longkang, pembentung (culvert) dan perabot jalan. Akhir sekali, menurap semula permukaan jalan.

Besar harapan saya agar kerajaan dapat terus-menerus memberi penekanan dalam membina dan menaiktaraf jalan raya, jalan luar bandar dan jambatan. Memetik kata-kata Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi “Kerajaan sentiasa membuka mata dan telinga bukan saja untuk mendengar rintihan rakyat, tetapi merasai degup jantung dan nadi mereka terutama di kawasan pedalaman, luar bandar dan pinggir bandar yang sebelum ini terlepas pandang.”

Sumber:

Ditulis oleh Muhammad Nasaie bin Muhamad Adnin, pelajar Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia.

Iklan

Jangan Putus Asa, Masih Ada Bantuan Pembayaran Balik Pinjaman Bersasar

Moratorium secara otomatik bakal berakhir pada 30 September, dan pihak AKPK sarankan rakyat Malaysia agar mengambil langkah-langkah proaktif dalam menilai keadaan kewangan masing-masing pada masa ini dan untuk masa hadapan.

Ketika ekonomi negara sedang menunjukkan tanda-tanda pemulihan, kami faham bahawa masih terdapat ramai individu yang cuba sedaya upaya untuk menangani impak pandemik COVID-19.

Para pelanggan yang menjangkakan akan menghadapi kesukaran untuk meneruskan pembayaran balik pinjaman harus menghubungi pihak bank masing-masing bagi berbincang mengenai pembayaran balik pinjaman mereka sebelum tempoh moratorium tamat.

Terdapat pelbagai pilihan bantuan pembayaran balik pinjaman bersasar bagi membantu para pelanggan untuk menguruskan kewangan mereka dengan lebih baik.

Antaranya, adalah seperti mengurangkan jumlah komitmen bulanan, melanjutkan jadual pembayaran-balik pinjaman dan/atau menukar syarat-syarat pembiayaan bagi menyesuaikan diri mereka dengan situasi yang belum pernah terjadi sebelum ini.

Walau bagaimanapun, para pelanggan juga boleh mendapatkan nasihat dan bantuan secara bebas dari pihak Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) sekiranya cadangan dari pihak bank tidak memenuhi komitmen kewangan mereka secara menyeluruh ataupun mereka sudahpun mempunyai  beberapa pinjaman dari bank. 

Pihak AKPK akan mempertimbang komitmen kewangan mereka secara menyeluruh dan seterusnya menyediakan beberapa pelan pembayaran balik pinjaman yang sesuai bagi keputusan pelanggan. Dalam itu, AKPK juga ada menyediakan khidmat kaunseling dan pendidikan dalam pengurusan kewangan secara berhemat.

Khidmat-khidmat tersebut akan membantu para pelanggan untuk meningkatkan produktiviti mereka di tempat kerja dan dan seterusnya memberikan ketenangan minda apabila situasi kewangan terkawal.  

Ulasan ini dibuat oleh: Azaddin Ngah Tasir, Ketua Pegawai Eksekutif AKPK (Agensi Kaunseling & Pengurusan Kredit)

Iklan

Senarai Lengkap Barangan Yang Dikecualikan Cukai SST 2.0

SST 2.0 telah bermula semalam, 1 September 2018. Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) juga telah mengeluarkan dokumen bertajuk GUIDE ON PROPOSED SALES TAX RATES FOR VARIOUS GOODS versi 2.0. (25 Ogos 2018). Anda boleh muat turun fail PDF tersebut di sini.

Susah nak baca? Jangan risau, kami telah asingkan barang-barang yang dikecualikan cukai SST menerusi jadual di bawah. Boleh buat carian sekali.

Senarai Lengkap Barangan Yang Dikecualikan SST (*25 Ogos 2018)

Adakah dengan banyaknya barang yang dikecualikan cukai SST ini maka harga barang tak akan naik? Wallahualam, sama-sama kita tunggu kesannya.

Sila buat aduan kenaikan harga barang kepada KPDNKK melalui saluran berikut:

1) Talian hotline 1-800-886-800 atau

2) Aduan online http://eaduan.kpdnkk.gov.my/eaduan

Banyak lagi ke barang dikecualikan SST akhir tahun ini?

Senarai barangan yang tertakluk kepada Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) akan dikaji dan pindaan mengenainya akan dibuat pada hujung tahun ini.

Menteri Kewangan, Lim Guan Eng berkata pihaknya akan mendapatkan maklum balas dan pandangan daripada rakyat berhubung senarai barangan itu dan kajian akan dibuat sama ada barangan itu perlu dikenakan cukai SST atau tidak.

Berita penuh di Astro Awani

SST adalah cukai satu peringkat?

Kalau SST cukai satu peringkat di peringkat pengilang, kenapa dalam resit ada 6%?

Ramai tidak menyedari bahawa SST sebenarnya ialah dua jenis cukai berbeza – Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan yang memerlukan dua akta berbeza diluluskan di parlimen.

SST tidak menjadi isu dalam politik atau rakyat. SST adalah cukai satu peringkat yang dikenakan terhadap pihak pengilang dan bukan pengguna – Lim Guan Eng, 19 Julai 2018

Mungkin ramai keliru dengan kenyataan Menteri sebelum ini. Pihak Kementerian Kewangan mungkin hanya sebut tentang Cukai Jualan (Sales Tax) dan tidak pula menyebut sama tentang Cukai Perkhidmatan (Service Tax) dalam siaran media mereka pada 19 Julai 2018.

Berita penuh di BH Online

Iklan
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!