Hutang Kena Bayar Zakat Ke?

Soalan

Assalamualaikum. Saya ingin bertanya adakah hutang perlu dizakatkan? Sama ada orang berhutang dengan saya mahupun saya berhutang dengan orang lain. Mohon penjelasan.

Berdasarkan kepada IRSYAD AL-FATWA SIRI KE-632: ADAKAH PEMIUTANG PERLU MEMBAYAR ZAKAT WALAUPUN DUIT HUTANG MASIH BELUM DITERIMA? yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.

Jawapan Ringkas

Sudut Pemiutang: Secara umumnya diwajibkan membayar zakat dalam setiap keadaan. Perbezaannya hanya dari sudut kewajipan waktu pembayarannya sahaja. Sekiranya hutang tersebut boleh diperolehi atau berpotensi dilunaskan dalam tahun semasa zakat ditaksir, maka zakat wajib dibayar pada tahun tersebut.

Adapun jika hutang tersebut tidak mampu diperoleh semula atau adanya penangguhan dalam pembayaran semula hutang disebabkan alasan yang pelbagai, maka bayaran zakat ditangguhkan sehinggalah hutang tersebut diperolehi semula walaupun telah berlalu beberapa tempoh haul.

Sudut Penghutang: Kategori “Hutang yang Bertangguh” tidak akan menggugurkan kewajipan zakat terhadap mereka. Hanya “Hutang Yang Perlu Dibayar Segera” sahaja yang boleh mengurangkan jumlah nisab dan menggugurkan kewajipan zakat sekiranya harta penghutang tidak mencapai nisab zakat setelah ditolak hutang tersebut.

Huraian Jawapan

Agama Islam tidak melarang kita daripada berhutang bahkan wujud nas al-Quran membicarakan dengan jelas perihal hutang-piutang. Perkara ini membuktikan bahawa agama Islam merupakan agama yang bersifat menyeluruh merangkumi semua aspek kehidupan. Firman Allah SWT:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Maksudnya“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar)”.

Surah al-Baqarah (282)

Ibn Kathir menerangkan: “Ayat ini merupakan panduan daripada Allah SWT kepada hambaNya yang mukmin untuk menulis atau merekod sekiranya bermuamalah dengan cara bertangguh (berhutang). (Lihat: Tafsir Ibn Kathir; 1/722)

Jelas di sini hutang tidaklah dilarang mahupun ditegah dalam Islam. Akan tetapi, timbul persoalan di sini apabila hutang yang dipinjam atau yang dipinjamkan melebihi nisab (jumlah minimum yang dikira sebagai syarat bagi harta yang wajib dikeluarkan zakat) dan juga telah mencukupi haul (tempoh setahun), adakah ia mengikut kepada syarat-syarat bagi zakat emas, perak dan wang simpanan dari segi nisab, nilai, tempoh haul dan sebagainya.

Hutang secara hakikatnya merupakan milik pemiutang namun ia tidak berada dalam tangan pemiliknya selagi masih belum dilunaskan. Bertitik tolak daripada hal ini, para ulama’ berselisih pendapat dalam meletakkan kewajipan zakat ke atasnya. Perbincangan akan difokuskan terhadap kewajipan zakat daripada dua aspek iaitu pemiutang dan penghutang. (Lihat: al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 23/238)

Pertama: Pemiutang (Orang yang memberi hutang)

Menurut mazhab Syafie, pemiutang wajib mengeluarkan zakat apabila telah mencukupi nisab zakat dan cukup tempoh haulnya iaitu setahun.

Pemiutang yang cukup nisab sama ada melalui amaun hutangnya semata-mata ataupun setelah bercampur bersama harta yang lain, dia wajib mengeluarkan zakat apabila genap tempoh setahun, yakni hukumnya sama seperti zakat bagi harta yang berada dalam pemilikannya secara sempurna. Hujahnya, hutang tersebut juga merupakan harta yang telah cukup nisab dan haul setahun lantas pemiutang wajib mengeluarkan zakat.

Berkenaan isu hutang yang masih belum diterimanya semula, ia tidaklah menghalang kewajipannya untuk mengeluarkan zakat. Hal ini samalah dengan kes harta wadi’ah (الوديعة)[1]. Ia tetap dikenakan zakat, sekalipun tiada dalam pegangan pemiliknya. Seterusnya, di sini terdapat perbahasan berkenaan bilakah zakat tersebut harus dikeluarkan, adakah pada setiap tahun atau hanya pada tahun dikembalikan hutangnya pada pemiutang?

Persoalan ini boleh dijawab berdasarkan kepada jenis hutang tersebut sama ada hutang segera ataupun hutang bertangguh.

Hutang Segera

Hutang Segera ialah hutang yang wajib dibayar secepat mungkin khususnya apabila dituntut.

  1. Sekiranya pemiutang boleh mendapatkannya semula daripada penghutang yang mampu melunaskannya, dia wajib segera mengeluarkan zakatnya, sekalipun hutang itu belum diterimanya. Ini kerana hutang tersebut telah dikuasainya, samalah keadaannya dengan harta wadi’ah yang boleh diambil daripada penghutang dan menggunakannya pada bila-bila masa.
  2. Sekiranya pemiutang tidak mampu mendapatkan hutangnya semula kerana kesusahan penghutang atau dia tidak mengakuinya, sedangkan pemiutang tiada bukti untuk mendakwanya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya pada ketika itu. Ini kerana dia tidak mampu mengambil dan menggunakan hutang tersebut. Namun demikian menurut mazhab Syafie, zakatnya tetap disimpan selama hutang itu dalam tanggungan penghutang berkenaan, dan jumlah zakat yang tertunggak, hendaklah dikeluarkan apabila hutang tersebut diterimanya kerana zakat hutang itu wajib ke atas zimmah (pundak tanggungjawab) pemiliknya pada setiap tahun. Keadaannya sama dengan harta yang hilang, wajib dikeluarkan zakatnya apabila harta itu didapati semula.

(Lihat: al-Fiqh al-Manhaji, 2/68)

Hutang Bertangguh

Hutang Bertangguh pula ialah hutang yang diberikan tempoh masa untuk melunaskannya seperti contoh hutang kereta, rumah dan lain-lain yang diberikan tempoh masa yang lama seperti 20 hingga 30 tahun untuk melunaskannya.

  1. Hutang bertangguh tidak wajib dikeluarkan zakat sehinggalah tempoh akhir masa yang dipersetujui bersama. Sekiranya tempoh yang diberikan sudah tamat dan pemberi hutang telah menerima hutangnya ataupun belum terima tetapi mampu mendapatkannya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya bagi tahun-tahun yang lalu berdasarkan mazhab Syafie. Sekiranya hutang tersebut belum diterima dan tidak mampu mendapatkannya, dia hendaklah menunggu sehingga mampu diperoleh, kemudian barulah mengeluarkan zakat bagi tahun-tahun yang lalu.

(Lihat: al-Fiqh al-Manhaji, 2/69)

Pandangan ini juga yang diputuskan oleh Majma’ Fiqh Islami dan dipilih oleh Dr Yusuf al-Qaradawi (Fiqh Zakat 1/155). Kecenderungan ini atas dasar pertimbangan melihat kepada keadaan pemiutang yang sudah terbeban akibat daripada penangguhan hutang yang sepatutnya dilunaskan dan mungkin akan menambah lagi bebannya sekiranya perlu membayar zakat untuk beberapa tahun.

Di sini, kami lampirkan beberapa contoh situasi bagi kedua-dua situasi hutang segera dan hutang bertangguh beserta penyelesaian berkenaan urusan zakat hutang.

Situasi 1: Hutang segera yang mampu diperoleh semula

Abu berhutang dengan Ahmad sebanyak RM 15,000 dan berjanji akan mengembalikannya semula selepas setahun. Setelah tempoh setahun berlalu, Abu hanya mampu untuk membayar RM10,000 terlebih dahulu, baki lagi RM5,000 akan diberikan selepas seminggu. Dalam hal ini, walaupun Ahmad tidak menerima hutangnya secara penuh namun dia tetap perlu mengira wang tunai dalam milikannya termasuklah hutang yang diberikan kepada Abu secara penuh iaitu sebanyak RM 15,000 untuk dikeluarkan zakat ke atasnya. Ini kerana hutang tersebut dikategorikan sebagai hutang segera yang mampu diperoleh semula dalam masa terdekat. 

Situasi 2: Hutang segera yang tidak mampu diperoleh semula

Ali berhutang dengan Ammar sebanyak RM15,000 dan berjanji untuk memulangkannya dalam tempoh 6 bulan. Akan tetapi, setelah 6 bulan berlalu, Ammar tidak dapat menghubungi Ali untuk menuntut semula hutangnya yang diberikan kepadanya. Maka, Ammar tidak pasti sama ada Ali akan membayar hutangnya semula atau tidak. Kemudian setelah tiga tahun, Ali muncul semula dan datang berjumpa Ammar untuk membayar kesemua hutangnya. Jadi, selepas Ammar menerima semula wangnya, Ahmad perlulah mengeluarkan zakat ke atasnya bagi tahun semasa serta tahun-tahun yang sebelumnya iaitu selama 3 tahun.

Situasi 3: Hutang yang Bertangguh

Afiq memberi hutang kepada Syafiq sebanyak RM20,000 dan Syafiq berjanji untuk membayarnya semula selepas tempoh 3 tahun. Afiq hanya wajib mengeluarkan selepas 3 tahun tempoh pembayaran hutang. Zakat yang dikeluarkan adalah untuk tahun semasa dan tahun-tahun sebelumnya.

Walau bagaimanapun khusus dalam permasalahan zakat bagi pemiutang ini, kami cenderung untuk mengambil pandangan yang diriwayatkan dari al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz dan mazhab Imam Malik bin Anas. Pandangan ini juga yang diputuskan oleh Majma’ Fiqh Islami dan dipilih oleh Syeikh Yusuf al-Qaradawi (Fiqh Zakat 1/155). Kecenderungan ini atas dasar pertimbangan melihat kepada keadaan pemiutang yang sudah terbeban akibat daripada penangguhan hutang yang sepatutnya dilunaskan dan mungkin akan menambah lagi bebannya sekiranya perlu membayar zakat untuk beberapa tahun.

Kedua: Penghutang (Orang yang berhutang)

Secara asasnya, pemilik harta zakat yang cukup nisabnya dan telah genap setahun dalam pemilikannya, wajib mengeluarkan zakat mengikut cara-cara yang telah dinyatakan, sekalipun mempunyai hutang yang sama nilai dengan hartanya atau yang mengurangi nisab.

Rasulullah SAW pernah menyuruh sahabat untuk mengutip zakat dari mereka yang diwajibkan mengeluarkan zakat namun Nabi S.A.W tidak pula menyuruh para sahabat untuk bertanya adakah mereka mempunyai hutang atau tidak. Jelaslah di sini menunjukkan bahawa kewajipan zakat terpakai pada umum iaitu bagi mereka yang mempunyai harta yang cukup nisab dan telah sampai haul (tempoh setahun). (Lihat: Fatawa al-Lajnah al-Da’imah; 9/189)

Justeru, kewajipan berzakat tidak terhalang oleh tanggungan hutangnya sendiri. Tambahan pula, hutang merupakan hak yang berkaitan dengan tanggungan seseorang sedangkan zakat hak yang berkaitan dengan harta yang dimilikinya. (Lihat: Fiqh al-Manhaji, 2/69)

Walau bagaimanapun, jika hutang tersebut merupakan hutang yang bersifat segera (perlu dilunaskan segera), maka hutang tersebut boleh ditolak daripada harta zakat dan baki daripadanya perlu dikeluarkan zakat sekiranya masih melebihi nisab. Ini berdasarkan kata-kata Uthman bin Affan RA, katanya:

هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ

Maksudnya: “Ini adalah bulan kamu berzakat. Sesiapa yang berhutang, tunaikanlah hutangnya supaya kamu mendapat harta kamu dan dapat pula menunaikan zakat daripadanya.”            

[Riwayat Malik dalam al-Muwatta’, 1/253 (17)]

Perkara yang boleh difahami berdasarkan hadis di atas ialah jika hutang tersebut bersifat segera, dan pemiliknya menuntut untuk dilunaskannya maka ia didahulukan dari zakat, yakni ditolak dahulu hutang dari hartanya kemudian baharulah dikeluarkan zakat. Adapun bagi hutang yang bertangguh maka ia tidak menghalang akan kewajipan zakat ke atasnya. (Lihat: Majmu’ al-Fatawa, 18/38)

Di sini, kami lampirkan pula contoh situasi bagi penghutang berkenaan urusan zakat hutang.

Situasi 1: Hutang Bertangguh

Ahmad berhutang dengan Abu sebanyak RM 100,000 dalam tempoh 3 tahun. Ahmad bersetuju untuk membayar hutang Abu secara ansuran sebanyak RM 1000 setiap bulan bagi mengurangkan jumlah hutangnya. Namun, dalam kes zakat, apabila telah genap tempoh setahun haul, Ahmad perlu mengeluarkan zakat ke atas hartanya termasuk juga hutangnya kerana hutang bertangguh tidak menggugurkan kewajipan zakat berbeza dengan hutang segera. Maka dalam hal ini, jika harta Ahmad pada asalnya ada RM5000 kemudian dicampurkan dengan hutangnya sebanyak RM100,000 kemudian ditolak pula dengan RM 12,000 yang dibayarnya setiap bulan pada tahun berikut, maka akan meninggalkan baki sebanyak RM93,000. Lantas, dari baki inilah dikeluarkan zakat.

Situasi 2: Hutang Semasa

Ali berhutang dengan Abu sebanyak RM20,000. Kemudian, setelah cukup setahun, zakat wajib dikeluarkan kerana harta tersebut telah cukup nisab dan  haul. Maka dalam situasi ini, Ali mengira segala hartanya termasuk hutang RM20,000, diandaikan kesemuanya berjumlah RM 30,000. Akan tetapi, hutang tersebut adalah hutang yang bersifat segera kerana tiada tempoh bertangguh, maka hutang jenis ini boleh ditolak dari jumlah keseluruhan harta, lantas meninggalkan baki sebanyak RM10,000 sahaja pada Ali. Maka, situasi di sini gugurlah kewajipan zakat ke atas Ali kerana baki hartanya tidak cukup nisab yang mewajibkan zakat.

*Andaikan nisab zakat adalah sebanyak RM13,000.

Penutup

Akhirnya, kami menasihati orang ramai supaya segera melunaskan hutang mereka mengikut tempoh yang ditetapkan dan dipersetujui bersama. Di samping itu, bersikap cakna akan hukum-hakam berkenaan zakat hutang. Sebarang persoalan dan kemusykilan khusus berkaitan zakat boleh dirujuk kepada pihak yang berwajib dan berautoriti umpamanya PPZ dan Baitulmal MAIWP. Semoga Allah SWT memberikan kefahaman dalam memahami suruhannya serta diberikan kemudahan dan juga kemurahan rezeki lantas dijauhkan daripada sifat suka berhutang dan dibelenggu dengannya. Wallahu a’lam.

[1] Al-Wadiah: Barang atau harta yang ditumpangkan atau ditinggalkan pada jagaan seseorang.

Previous ArticleNext Article

Tabung Haji Umum Agihan Keuntungan Tahun 2023 Sebanyak 3.10% Selepas Zakat

  • Agihan Keuntungan kekal pada kadar 3.10 peratus setelah zakat 2.57 peratus dilunaskan bagi pihak pendeposit.
  • Agihan Keuntungan melibatkan jumlah sebanyak RM2.72 bilion yang akan memberi manfaat kepada lebih 9.15 juta pendeposit.
  • TH turut melunaskan zakat RM101 juta kepada semua Majlis Agama Islam negeri-negeri.
  • TH mengamalkan disiplin pelaburan berpandukan Alokasi Aset Strategik berasaskan tahap toleransi risiko TH demi kelestarian pelaburan walau suasana ekonomi, pasaran modal domestik dan global terus mencabar.
  • Agihan Keuntungan TH 2023 adalah berkadaran dengan tahap toleransi risiko TH dan selari dengan kadar pasaran semasa instrumen Kerajaan dan deposit simpanan 12 bulan perbankan Islam.

Melunaskan zakat RM101 juta kepada semua Majlis Agama Islam negeri-negeri

KUALA LUMPUR, 2 APRIL 2024. Lembaga Tabung Haji (TH) mengumumkan Agihan Keuntungan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023 yang mampan pada kadar 3.10 peratus setelah mengambil kira pelunasan zakat sebanyak 2.57 peratus.

Agihan Keuntungan 2023 melibatkan jumlah agihan sebanyak RM2.72 bilion yang akan memberi manfaat kepada lebih 9.15 juta pendeposit TH, berbanding agihan sebanyak RM2.65 bilion kepada 8.8 juta pendeposit pada 2022, menjadikan jumlah terkumpul agihan keuntungan sejak penubuhan selama 60 tahun, sebanyak RM42.88 bilion sehingga kini.

Agihan Keuntungan 2023 dibuat setelah penyata kewangan TH tahun 2023 selesai diaudit oleh Jabatan Audit Negara dan telah mengambil kira rosot nilai terutamanya pelaburan legasi pajakan hartanah di Arab Saudi dan pelaburan hartanah di United Kingdom. Agihan keuntungan bagi tahun 2023 juga adalah mematuhi Akta Tabung Haji 1995.

TH yang ditubuhkan bagi mengurus simpanan untuk tujuan haji, turut mengumumkan pelunasan zakat sebanyak RM101 juta kepada semua Majlis Agama Islam negeri-negeri bagi pihak pendeposit untuk tahun 2023. TH berharap pelunasan zakat ini secara langsung atau tidak langsung dapat membantu usaha Kerajaan menoktahkan kemiskinan tegar di seluruh negara. Jumlah terkumpul zakat yang telah dilunaskan bagi pihak pendeposit adalah sebanyak RM1.37 bilion sehingga kini. Jumlah zakat TH diselaraskan kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri berdasarkan nisbah baki simpanan pendeposit mengikut negeri.

TH menggunakan kadar 2.57 peratus dalam pengiraan zakat TH bagi mengambil kira perbezaan bilangan hari dalam setahun di antara kalendar Qamari dan kalendar Masihi, sebagaimana saranan oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah TH.

TH telah menyantuni lebih 560 ribu asnaf di seluruh negara pada tahun 2023 melalui Program Zakat Wakalah di mana TH menjadi wakil kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri untuk mengedarkan sendiri sebahagian daripada dana zakat tersebut kepada asnaf. Secara keseluruhannya, lebih daripada 1.6 juta asnaf telah menerima manfaat dari Program Zakat Wakalah TH.

Pengumuman Agihan Keuntungan dan pelunasan zakat tahun 2023 telah dibuat oleh Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Yang Berhormat Senator Dato’ Setia Dr Haji Mohd Na’im Mokhtar pada sidang media di TH hari ini.

Turut hadir sama dalam sidang media ialah Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussain, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif, Tuan Syed Hamadah Syed Othman serta Pengarah Eksekutif Kewangan Kumpulan, Mustakim Mohamad.

“Ini adalah tahun ketiga ekonomi negara melalui proses pemulihan semenjak pandemik Covid-19. TH telah dapat mengekalkan kadar agihan yang sama seperti tiga tahun sebelum ini, walaupun terkesan dengan rosot nilai beberapa pelaburan legasi,” kata Tan Sri Abdul Rashid Hussain. 

“Kadar pulangan yang telah diselesaikan tanggungjawab zakat ini adalah kadar yang baik. Sebagai dana simpanan yang dijamin Kerajaan, TH berhati-hati dalam mengambil risiko pelaburan demi melindungi wang pendeposit. Justeru itu, Agihan Keuntungan TH 2023 adalah sejajar dengan Alokasi Aset Strategik (SAA) yang bersesuaian dengan tahap toleransi risiko TH dan selari dengan kadar pasaran semasa instrumen Kerajaan dan deposit simpanan 12 bulan perbankan Islam.” 

Ekonomi global menunjukkan prestasi yang lebih perlahan pada sepanjang 2023 ekoran kadar faedah yang tinggi di Amerika Syarikat dan Eropah, krisis geopolitik antarabangsa, tekanan terhadap nilai mata wang negara-negara membangun termasuk Ringgit dan kesukaran China merangsang ekonomi. Hal ini turut memberi kesan terhadap prestasi ekonomi domestik. 

TH yang mempunyai sekitar 90 peratus pendedahan pelaburan dalam pasaran domestik telah berdepan dengan cabaran-cabaran seperti tekanan terhadap hasil pulangan sukuk serta prestasi pasaran saham dan pasaran hartanah yang lebih sederhana. 

SOROTAN PRESTASI 2023 

Prestasi TH pada tahun 2023 telah didorong oleh pelaburan patuh Syariah di dalam instrumen pendapatan tetap yang menjana 52 peratus daripada jumlah pendapatan keseluruhan, manakala 24 peratus disumbangkan oleh pelaburan ekuiti. 

Pulangan daripada pelaburan hartanah dan pasaran wang juga menyumbang 24 peratus kepada jumlah pendapatan keseluruhan. 

Portfolio TH

Menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Tuan Syed Hamadah Syed Othman, sebagai institusi simpanan bagi tujuan menunaikan ibadat haji, TH memberi penekanan kepada pelaburan yang bertanggungjawab dan mengambil pendekatan kepelbagaian portfolio pelaburan yang mensasarkan potensi penjanaan yang berdaya tahan, selamat dan mampan. 

“Agihan keuntungan kepada pendeposit dibuat setiap tahun berdasarkan prestasi dan kedudukan kewangan setelah diaudit Jabatan Audit Negara. TH juga sentiasa berusaha bagi menambah baik perkhidmatan dengan melaksanakan pembaharuan bagi menambah nilai untuk manfaat pendeposit,” kata Tuan Syed Hamadah Syed Othman. 

Pengiraan Agihan Keuntungan 2023 adalah berdasarkan purata baki simpanan terendah setiap bulan sepanjang tahun, iaitu sebagaimana pengiraan tahun-tahun sebelum ini. 

Para pendeposit boleh menyemak Agihan Keuntungan yang dikreditkan ke akaun masing-masing bermula 12.00 tengah hari ini, Selasa 2 April 2024 menerusi platform THiJARI, kaunter TH, kaunter Bank Islam dan Bank Rakyat dan saluran elektronik bank rakan strategik TH iaitu Bank Islam, Bank Rakyat, Maybank Islamic, CIMB Islamic dan AmBank Islamic 

Sumber: Tabung Haji

Alhamdulillah, terkini kami telah terbitkan buku ‘Malaysia Melabur Saham’.

BUKU INI WAJAR DIMILIKI OLEH MEREKA YANG BERANI BERIMPIAN !

Pastinya anda selalu terdengar atau terbaca tentang peluang menggandakan pendapatan dalam pasaran saham patuh syariah di Bursa Malaysia. Ramai yang masih berkira-kira sebab belum berani dan tak pasti.

Jika anda benar-benar berminat untuk terlibat tetapi masih belum memulakan langkah pertama, buku ini teramat sesuai.

Ianya ringkas, padat dan sarat dengan contoh-contoh berbentuk grafik.

Kenapa Kena Miliki Buku Ini?

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa.

Anda nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak dapat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

Miliki Buku Ini Sekarang!!

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa. Sebab itu buku ini telah terjual lebih daripada 2,000 naskah!

Kami faham ramai nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak sempat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

TERKINI: Miliki Buku Malaysia Melabur Saham di Shopee